Analýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předkládaná disertační práce se zabývá organickými sloučeninami (markery), které slouží pro identifikaci zdrojů aerosolů. Teoretická část podává podrobný přehled organických markerů emitovaných z nejvýznamnějších zdrojů atmosférických aerosolů (spalování biomasy, spalování fosilních paliv a doprava), o odběru vzorků aerosolů a o analýze organických markerů pomocí analytických technik. Byly sledovány především anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy) a polyaromatické uhlovodíky (emise z dopravy a z nedokonalého spalování). Další skupinou sledovaných organických markerů byly hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a mastné kyseliny (úprava masných výrobků). Markery byly sledovány ve velikostní frakci PM1, protože z hlediska zdravotního působení aerosolu na člověka je tato frakce nejškodlivější. Aerosoly byly odebírány ve dvou městech během zimy a léta 2009. Vysoké koncentrace aerosolu a organických sloučenin byly nalezeny v zimě vzhledem k vyššímu spalování biomasy, uhlí a jiného organického materiálu, v létě byla nejvýznamnějším zdrojem aerosolů doprava.
In this work the organic markers that serve for identification of sources of aerosols are monitored. Theoretic part deals with detailed survey of organic markers emitted from the most significant sources of atmospheric aerosols (biomass combustion, combustion of fossil fuels and traffic) as well as with sampling of aerosols and analysis of organic markers by analytical techniques. Monosaccharide anhydrides (emissions from biomass combustion) and polyaromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion) were observed especially. Hopanes and steranes (traffic, coal combustion) and fatty acids (cooking) were next groups of monitored organic markers. Markers were studied mainly in size fraction PM1 because this fraction of aerosols is the most harmful to human health. Aerosols were sampled in two seasons (winter and summer) in two towns in 2009. Higher concentrations of aerosols and organic compounds were found in winter season, which resulted from increased combustion of biomass, coal and other organic material while traffic was the most significant source of aerosols in summer.
Description
Citation
KŘŮMAL, K. Analýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., oponent (člen) Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., školitel (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc., oponent (člen) Ing. Jiří Smolík, CSc., oponent (člen)
Date of acceptance
2011-04-18
Defence
Předseda komise představil doktoranda a poté mu předal slovo. Ing. Křůmal prostřednictvím powerpointové prezentace pohovořil o své práci. Poté byly přečteny tři kladné posudky a doktorand zodpověděl dotazy v nich obsažené. Následně proběhla diskuze a Ing. Křůmal zodpověděl také dotazy vzešlé z této diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO