Problematika zvyšování přenosových rychlostí u TKR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je posoudit a navrhnout možné metody navyšování přenosových rychlostí po televizních kabelových rozvodech, konkrétně na síti UPC v Brně. První část souhrnně zpracovává všeobecné poznatky a uvádí čtenáře do dané problematiky. Následuje rozbor televizní kabelové sítě UPC v Brně, především z pohledu datových přenosů. Po seznámení s fyzickou stránkou sítě je popsána samotná datová komunikace včetně standardu DOCSIS, resp. EuroDOCSIS. Zvláštní pozornost je věnována faktorům, které mají vliv na datové přenosy a jejich rychlosti. Přínosem je výpočet dělících poměrů v jednotlivých částech sítě a porovnání s reálným zatížením. V rámci možností jsou v práci uvedeny výsledky provedených měření s ohledem na kvalitu sítě. Poslední část je o možnostech navyšování rychlostí. Perspektivním řešením je především technologie založená na standardu EuroDOCSIS 3.0, který zavádí spojování jednotlivých kanálů. Výsledek provedeného testování prvního kabelového modemu EuroDOCSIS 3.0 potvrzuje velmi vysoké rychlosti a součastně připravenost na další významný krok v už tak dlouhém vývoji televizní kabelové sítě.
The purpose of this work is to assess and propose possible methods for increasing the transmission speed of the cable television distribution, concretely the UPC network in Brno. The first part of work collectively processes general knowledge and gives the reader into the issue. After that follows an analysis of TV cable networks UPC in Brno, especially view of data transmission. After familiarization with the physical aspect of the network is described data communications itself, including standard DOCSIS, respectively EuroDOCSIS. Particular attention is paid to factors that have effect on data transmission and speed. Benefit is the calculation of dividing ratio in different parts of the network and compared with the real load. As far as possible in the given work results of measurements with regard to the quality of the network. The last part is about how to increase speeds. Perspective solution is mainly a technology which is based on standard EuroDOCSIS 3.0, which introduces the concatenation of individual channels. Result of made tests of first cable modem EuroDOCSIS 3.0 confirms the very high speeds and currently preparedness for other major step in so long development of TV cable network.
Description
Citation
ŠŤOVÍČEK, P. Problematika zvyšování přenosových rychlostí u TKR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
1. Jaký je podle Vašeho názoru důvod rozdílu v přenosových rychlostech dopředného směru normy DOCSIS a EuroDOCSIS? 2. Možnost telefonní hlasové služby je zmiňujete jen okrajově. Jaký je rozdíl propojení dvou účastníků uvnitř vlastní kabelové sítě a propojení vně této sítě? 3. Zmiňujete-li uspořádání sítí kabelové televize v Brně, které lokality jimi nejsou pokryty a proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO