Návrh části informačního systému sloužící k analýze a správě zákazníků poradenské společnosti s využitím business intelligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh dílčí části informačního systému, která za použití business inteligence slouží k analýze, rozdělení a správě zákazníků firmy poskytující služby v oblasti finančního poradenství. První částí práce bude provedení analýzy současného stavu a průzkum systému práce se zákazníky. Účelem navrhovaného řešení bude tvořit analýzy zákazníků, které můžou dále sloužit na kvalitnější predikce dalšího využití služeb zákazníky, tím i kvalitnější cílení marketingu a efektivnější systém práce konzultantů firmy díky aplikaci Business intelligence. Práce bude dále obsahovat i zhodnocení očekávaného ekonomického přínosu pro firmu.
The aim of the bachelor thesis is the design of a part of the information system that uses business intelligence to analyze, divide and manage customers of a company providing financial advisory services. The first part of the thesis will be to perform an analysis of the current state and a survey of the customer handling system. The purpose of the proposed solution will be to form customer analysis that can be further used for better prediction of further use of services by customers, thus better targeting of marketing and more effective system of work of consultants of the firm thanks to the application of business intelligence. The work will also include an evaluation of the expected economic benefits for the company.
Description
Citation
DVOŘÁK, V. Návrh části informačního systému sloužící k analýze a správě zákazníků poradenské společnosti s využitím business intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Tesař: Kde jsou uvedeny zdroje u Vámi zpracovaných tabulek? - odpovězeno Tabulka 3 na st. 46, proč je zde tak vysoká fluktuace nákladů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO