Moderní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušek

but.committeedoc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Kryštof - člen, Ing. Petr Misák, Ph.D. - člen, Ing. Jaromír Láník, Ph.D. - člen, Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval svou diplomovou práci s názvem "Moderní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušek", kdy nejprve popsal motivaci k vypracování popisované práce. Práce je zaměřena na různé způsoby odhadu pevnosti betonu v tlaku na základě výsledků zkoušek nedestruktivních tvrdoměrných metod. Speciální zaměření je na různé alternativní přístupy k prokládání experimentálních dat křivkou, které více zohledňují náhodný charakter posuzovaných veličin. Student podrobně prezentoval aplikované statistické postupy na výstupy dříve provedených rozsáhlých experimentů, s cílem identifikovat ty metody, které nejlépe vedou k nalezení regresního modelu. Zohledňována byla mimo jiné také tzv. heteroskedasticita dat. Členům komise představil především grafické výstupy, přehledně popsal vyplývající závěry a provedl závěrečné zhodnocení. Během obhajoby diplomové práce vysvětlil a obhájil odklon od zadání (zejména z důvodu platných opatření proti šíření Covid 19). Dále byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Dalibora Kocába, Ph.D.: 1. V teoretické části popisujete dvě metody nejmenších čtverců (OLSx a OLSy), dvě metody vážených nejmenších čtverců (WLSx a WLSy), ortogonální regresi (ODR) a Demingovu regresi. Proč nebyla v praktické části vůbec použita ODR, když by se pro případ, kdy jsou chybou zatíženy hodnoty x i y, teoreticky mělo jednat (spolu s Demingovou regresí) o nejvýhodnější metodu? Navíc ve chvíli, kdy jste sám zjistit, že jakkoliv rozumně kvantifikovat vhodnost Demingovy regrese je bez složitějších postupů, zahrnujících postupné iterace, téměř nemožné? 2. Můžete, prosím, vysvětlit, proč v Tab. 7 uvádíte průměrné hodnoty poměrů rozptylů , když tyto jsou vypočteny pro různé skupiny betonů? 3. Z textu práce jsem nepochopil, zda jste v případě analýzy Dat 1 (kdy jsou hodnocena data ze třech měření dohromady) použil pro chybu měření pevnosti v tlaku reálnou směrodatnou odchylku, anebo průměrnou relativní směrodatnou odchylku za podmínek opakovatelnosti, která byla poskytnuta Poskytovatelem zkoušení způsobilosti při SZK FAST? A pokud platí druhá možnost, vysvětlete prosím, proč jste nepoužil reálnou směrodatnou odchylku (vypočtenou z experimentálních dat). Na položené dotazy student bez váhání odpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMisák, Petrcs
dc.contributor.authorJanka, Marekcs
dc.contributor.refereeKocáb, Daliborcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:58:29Z
dc.date.available2022-02-08T04:58:29Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce zkoumá různé metody lineární regrese a jejich použití pro tvorbu regresních vztahů mezi pevností betonu v tlaku určovanou nepřímou metodou a podrcením vzorku v lisu. Zabývá se zejména nejistotou měření nepřímou metodou, která je při běžně používané klasické metodě nejmenších čtverců zanedbána. Dále se zabývá metodou vážených nejmenších čtverců, kterou je vhodné použít při tzv. heteroskedastických datech. Různé regresní metody porovnává na několika souborech dříve změřených dat. V neposlední řadě práce zkoumá vliv odstranění příliš vlivných bodů identifikovaných pomocí Cookovy vzdálenosti, které mohou výsledky regrese zkreslovat.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis examines various linear regression methods and their use to establish regression relationships between the compressive strength of concrete determined by the indirect method and by the crushing of the specimens in the press. It deals mainly with the uncertainty of values measured by the indirect method, which is neglected by the usually used ordinary least squares regression method. It also deals with the weighted least squares method, suitable for so-called heteroskedastic data. It compares different regression methods on several sets of previously measured data. The final part of the work examines the effect of removing too influential points identified by Cook's distance, which may skew the regression results.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationJANKA, M. Moderní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203829
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLineární regresecs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectmetoda vážených nejmenších čtvercůcs
dc.subjectDemingova regresecs
dc.subjectCookova vzdálenost.cs
dc.subjectLinear regressionen
dc.subjectordinary least squaresen
dc.subjectweighted least squaresen
dc.subjectDeming regressionen
dc.subjectCook's distance.en
dc.titleModerní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušekcs
dc.title.alternativeModern statistical approach in evaluating the compressive strength of concrete in structures using the rebound hammer methoden
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:05:06cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:58:29en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:14en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
15.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58851.pdf
Size:
1.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58851.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59152.pdf
Size:
132.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59152.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141962.html
Size:
1.52 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141962.html
Collections