Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro sériovou výrobu. Vypracování výrobních postupů s volbou časů v kusové výrobě a výpočtem pro sériovou výrobu. Technickoekonomické zhodnocení nákladů polotovarů a variant výroby.
Description of the machine with a closer analysis of a structural node, in which is situated the produced part. Design, calculation and the choice of blanks for the two variants of the production. The choice of machines for piece and series production, the choice of instruments and gauges for mass production. Developing manufacturing processes with the choice of times in the piece production and the calculation for mass production. Technoeconomic assessment of the costs of semi-finished products and variants of production.
Description
Citation
MYNÁŘ, J. Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže zvolený materiál. 2. Přibližte blíže náklady na broušení. 3. Jak byly počítány jednotlivé strojní časy? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO