Vyhodnocení vlivu uspořádání kolagenních vláken ve stěně tepny na její odezvu při zkouškách tahem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá uspořádáním kolagenních vláken ve stěně lidské cévy a simulací modelů, které se používají při výpočtech chování cév. Nejprve se zaměříme na anatomii cévního systému lidského těla, především na stavbu cévy a vlastnosti některých jejích složek. Dále uvádíme dva modely, kterými lze nahradit cévní stěnu při výpočtech, a to konkrétně modely s přímými a zvlněnými kolagenními vlákny. Také popisujeme některé metody, které lze použít pro získání informací o cévě. Poté jsme odvodili vztahy potřebné pro simulaci tahové zkoušky těchto modelů, hlavně na vyjádření délky kolagenních vláken. V praktické části provádíme simulace chování cév při jednoosé tahové zkoušce a vytvoříme histogramy lokálních úhlů natočení kolagenních vláken v nezatíženém stavu. Na závěr jsme porovnaly výsledky získané simulacemi s dostupnými reálnými hodnotami.
This thesis deals with organisation of collagen fibres in human blood vessel walls and with simulation models, which are used to calculate vessel behaviour. Firstly, the thesis focuses on the anatomy of human blood vessel system, mainly on the vessel structure and properties of some vessel components. Next, two models are presented, which can be used for the vessel wall in calculations, specifically models with straight and wavy collagen fibres. Moreover, some methods are described, which can be used to gain information about a vessel. Subsequently, relationships are derived needed for simulation of tension tests of these models, mainly to express the length of collagen fibres. In the practical part simulations of vessel behaviour during uniaxial tension test are carried out and histograms of local direction angles of collagen fibres in the unloaded state are created. In the end, results gained by simulations are compared with real available data.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, F. Vyhodnocení vlivu uspořádání kolagenních vláken ve stěně tepny na její odezvu při zkouškách tahem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděl ne zcela úplně na otázky oponenta i další otázky členů komise: Vysvětlete, jak je v práci definován modul pružnosti v tahu? Šroubovicový model a model sinusových vláken Popište, jak vypadal model pro analytické řešení? Proč nešlo použít pro model sinusových vláken analytické řešení? Jak je v práci definováno protažení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO