eGovernment: Zpracování informací o ekonomických subjektech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou veřejnou správou v ČR, jak po stránce informačních technologií, tak i po stránce legislativní. Popisuje vybrané rejstříky státní správy, zejména informační systém ARES, který je využit v návrhu praktické části práce. Výsledkem práce je aplikace, která získává údaje z více rejstříků. Údaje pak spojuje a vizuálně interpretuje uživateli. Aplikace je vytvořena pomocí knihoven QT v jazyce C++.
This bachelor's thesis deals with eGovernment of the Czech Republic, as in terms of information technology, as well as legislative. The thesis describes selected registers of eGovernment of the Czech Republic, especially ARES information system, which is used in proposition of practical part of the thesis. The outcome of the thesis is the aplication that retriever data from multiple registers. Data are combined are visually interpreted to user. The aplication is created with assistance of QT Libraries of language C++.
Description
Citation
KONVALINKA, P. eGovernment: Zpracování informací o ekonomických subjektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jsou data z databáze po nějaké době odstraňována nebo se tak databáze pomalu stává v podstatě kopií používaných rejstříků? Proč jste se nepokusil spojit informace získané z různých rejstříků (tzn. proč pro organizaci, která má záznam v obchodním i živnostenském rejstříku se nezobrazí pouze 1 ikona)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO