Analýza časově proměnného spektra klavírů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavírů. Počátek práce pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na zvukovou barvu a konstrukci a podrobně rozebírá jednotlivé jeho části a jejich vliv na zvukové spektrum. Teoretická část se také zaměřuje na problematiku harmonické analýzy jak v hudebním pojetí zvukové barvy, tak využitím matematických metod zpracování signálů, které tuto analýzu umožňují. Další část se zabývá již praktickými úkoly práce jako je popis aplikace a funkcí vytvořených v prostředí MATLAB pro zkoumání časově proměnného spektra tónů, popisem metody a postupu snímání a měření tří koncertních klavírů. Práce také rozebírá, na praktických ukázkách dokládá a mezi měřenými klavíry porovnává nejdůležitější akustické jevy, které v nástroji při tvorbě tónů vznikají, popisuje zvukovou barvu jednotlivých nástrojů a udává doporučení.
This work focuses on an analysis of a time-varying spectrum of pianos. The beginning of the work deals with the gradual evolution of the piano, aiming at timbre and design, and it analyzes in detail its individual parts and their influence on the sound spectrum. The theoretical part also concentrates on the issue of harmonic analysis in both the musical conception of timber and the usage of mathematical signal processing methods that make this analysis possible. Another part deals with practical tasks of the work such as a description of an application and functions created in the interface of MATLAB for exploring the time-varying spectrum of tones, description of the method and procedure of the measuring of three concert grand pianos. The work also analyzes, by supporting it with practical examples and by comparing the measured pianos, the most important acoustic phenomena that originate from the production of tones in the instrument; it describes the timber of individual instruments, and it gives recommendations.
Description
Citation
SMĚLÝ, P. Analýza časově proměnného spektra klavírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) RNDr. Lubor Přikryl (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) Mgr. Jan Košulič (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky oponenta: Píšete, že pro nahrávání byl použit vzorkovací kmitočet 96 kHz. Jak byly voleny parametry při výpočtu spektrogramu a vnímáte je jako optimální? - zodpověděl Na str. 43 píšete, že nahrávky vznikly pomocí dvojice mikrofonů stejného typu. Ověřoval jste, že tyto mikrofony mají shodnou kmitočtovou charakteristiku? Pokud ne, jaký vliv na Vaše analýzy mohou odchylky mít? - zodpověděl Doplňující otázky: - jakým způsobem byly mikrofony použity při měření - zodpověděl - kde byly nahrávky pořízeny - zodpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO