Efektivnost provozu fotovoltaických generátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem teoretické části diplomové práce je především objasnění vlivu provozních podmínek, jako je intenzita slunečního záření, teplota, či znečištění aktivní plochy fotovoltaického generátoru, na zatěžovací a výkonovou charakteristiku fotovoltaického generátoru, resp. na účinnost fotovoltaické konverze. Jsou posuzovány možné varianty zvyšující efektivnost využití fotovoltaického generátoru, jako je koncentrace slunečního záření, ochlazování aktivní plochy fotovoltaického generátoru či aplikace optimalizačního obvodu. Stěžejní část diplomové práce je věnována praktické realizaci experimentálního zařízení, konkrétně fotovoltaického generátoru typu MSQ36-10 s orientovanými koncentrátory slunečního záření. Praktická realizace zahrnuje návrh konstrukce experimentální části diplomové práce s následným návrhem pohybového cyklu fotovoltaického generátoru nezbytného k adekvátní simulaci variant konfigurací řešených pomocí jediného testovacího fotovoltaického generátoru. Navazuje popis konstrukce vlastního experimentálního zařízení s výčtem měřících míst úlohy. Pro měření požadovaných veličin a následný sběr dat je využito automatického monitorovacího systému fungujícího jako samostatná měřící úloha a probíhajícího ve dvou krocích. První krok představuje měření všech žádaných veličin, ve druhém kroku je potom provedeno měření s připojeným optimalizačním obvodem, jehož úkolem je nastavení nejlepšího pracovního bodu fotovoltaického generátoru s ohledem na aktuální provozní podmínky. Záměrem diplomové práce je experimentální ověření výhodnosti aplikace koncentrátorů slunečního záření, orientace samotného fotovoltaického generátoru, či jejich vzájemné kombinace, a to pomocí fotovoltaického generátoru typu MSQ36-10. Cílem je vyhodnocení dosaženého energetického zisku pro jednotlivá uspořádání experimentálního zařízení a to při proměnných provozních podmínkách.
Objective of master’s thesis theoretical part is especially to illustrate influence of operation conditions, such as solar radiation, temperature or pollution of photovoltaic generator active area, on load and power characteristics of photovoltaic generator, or more precisely on photovoltaic conversion efficiency. Possible variants of increasing effectivity of using photovoltaic generator are explored, such as solar radiation concentration, photovoltaic generator active area cooling or aplication of optimalization circuit. Pivotal part of master‘s thesis is focused on experimental device practical realisation, concretely type MSQ36-10 photovoltaic generator with oriented concentrators of solar radiation. Practical realisation includes design of master‘s thesis experimental part construction with subsequent design of photovoltaic generator motion cycle necessary for adequate simulation of configuration variants solved using single testing photovoltaic generator. Description of own experimental device construction with list of measuring places used in task takes up. It is used automatic monitoring system working as independent measurement task for required values measuring and consecutive data collecting. It is done in two phases. First phase is measurement of all required values, in second phase measurement with attached optimalization circuit is made. Optimalization circuit sets best working point of photovoltaic generator according to actual working conditions. Master‘s thesis intention is experimental verification of solar radiation concentrators application convenience, orientation of photovoltaic generator or its mutual combination, namely using type MSQ36-10 photovoltaic generator. Objective is evaluation of reached energetic gain for all experimental device layouts in variable operating conditions.
Description
Citation
KOVAL, F. Efektivnost provozu fotovoltaických generátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Gregor, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO