Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami určenými vhodným statickým výpočtem. První část popisuje možné metody měření deformací, posunů a průhybů konstrukce. V druhé kapitole jsou podrobně popsány tenzometrické metody měření poměrného přetvoření na konstrukci. Závěrečná část podrobně popisuje aplikaci jednotlivých měřících přístrojů na konstrukci, postup zkoušení panelů a vyhodnocení naměřených dat.
The main goal of bachelor thesis is evaluation of methods used for proportional transformation measurement based on the results of concrete panels applied load tests. Next thesis conclusion is comparison of real measured values and values determinated by appropriate static calculation. The first part describes possible measurement methods of construction deformations, drifts and deflections. The second chapter describes in detail tensometric methods of proportional modification on construction. The conclusion recounts measuring instruments application on construction, panels examination consecution and evaluation of acquired data.
Description
Citation
CHYTIL, J. Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO