Implementace komunikačních technologií IoT v simulačním nástroji NS-3

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá LPWA komunikačními technologiemi v licenčním frekvenčním spektru, konkrétně technologiemi LTE Cat-M1 a NB-IoT. V teoretické části jsou shrnuty pojmy tykající se LPWAN (Low Power Wide Area Network), licenční a bezlicenční technologie, chytré sítě, NB-IoT a LTE Cat-M1. Je popsáno využití LPWA technologií v oblasti chytrých sítí a pro práci je využita myšlenka chytrých odečtů v budovách. Následně je v praktické části pro technologii LTE Cat-M1 provedena implementace komunikačních scénářů pro přenos dat v rámci chytrých sítí s využitím nástroje Network Simulator 3 (NS-3) a modulu LENA. Výsledky simulací jsou přehledně zpracovány formou grafů a tabulek.
The bachelor thesis deals in its theoretical part with LPWA communication technologies in the licensed frequency spectrum, specific technologies LTE Cat-M1 and NB-IoT. The theoretical part summarizes the terms concerning to LPWAN (Low Power Wide Area Network), licensed and unlicensed technologies, SmartGrids, NB-IoT and LTE Cat-M1. The use of LPWA technologies in the field of SmartGrids is described and the idea of Smart Metering in buildings is used in the work. Subsequently, in the practical part for the LTE Cat-M1 technology, the implementation of communication scenarios for data transmission within SmartGrids is performed using the tools Network Simulator 3 (NS-3) and the LENA module. The results of the simulations are clearly processed in the form of graphs and tables.
Description
Citation
REHBERGER, M. Implementace komunikačních technologií IoT v simulačním nástroji NS-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Zvončák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: Okomentujte pasáž v práci věnující se Smartgrid (komunikace v reálném čase). Vysvětlete pojem „správa a řízení zátěže“ uvedený v textu práce. Definujte pojem zátěž pro energetickou síť. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO