Návrh pracoviště pro robotické bodové svařování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá procesem návrhu robotizovaného technologického pracoviště pro bodové svařování části karoserie automobilu a následným virtuálním zprovozněním tohoto pracoviště. Koncept robotizovaného technologického pracoviště, konkrétně pracoviště využívající roboty pro bodové svařování, se v posledních desetiletích ve výrobním průmyslu stále více rozšiřuje. Tyto systémy nabízejí řadu výhod, díky nimž se staly atraktivními pro společnosti, které chtějí zvýšit efektivitu a snížit náklady. V teoretické části je popsána rešerše témat spojených s návrhem robotizovaných výrobních systémů i virtuálního zprovoznění. Dále je proveden systémový rozbor řešené problematiky, kde jsou popsány kroky vedoucí k finálnímu konceptu navrhovaného pracoviště. Následně je tento koncept pracoviště rozpracován v praktické části, kde je závěrem jeho virtuální zprovoznění s návodem pro spuštění. Virtuální zprovoznění je realizováno pomocí softwarů Process Simulate, TIA Portal, RobotStudio, PLCSIM Advanced a VrcServerABBRealTime. Na závěr je provedeno kritické zhodnocení a diskuse.
This diploma thesis deals with the process of designing a robotic technological workplace for spot welding of a car body part and the subsequent virtual commissioning of this workplace. The concept of a robotic process workplace, specifically a workplace using robots for spot welding, has been increasingly prevalent in the manufacturing industry in recent decades. These systems offer a number of advantages that have made them attractive to companies looking to increase efficiency and reduce costs. In the theoretical section, a survey of topics related to both the design of robotic manufacturing systems and virtual commissioning is described. Furthermore, a system analysis of the problem addressed is performed, where the steps leading to the final concept of the proposed workplace are described. Subsequently, this workplace concept is elaborated in the practical part, which concludes with its virtual commissioning with instructions for start-up. The virtual commissioning is implemented using the software Process Simulate, TIA Portal, RobotStudio, PLCSIM Advanced and VrcServerABBRealTime. Finally, a critical evaluation and discussion is performed.
Description
Citation
TABARKA, R. Návrh pracoviště pro robotické bodové svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen) Dr. h. c. prof. Ing. Ĺubomír Šooš, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student prezentuje svoji práci a prezentace obsahovala tyto body: Cíle práce, Systémový rozbor, Koncepční varianty, Zhodnocení, Vybraná varianta, Proces virtuálního zprovoznění a Závěr. Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázky oponenta. Zkušební komise se k práci ptá: Na počet robotů použitých na pracovišti a na ekonomickou stránku řešení. Na nepopsané zařízení v layoutu pracoviště. Na servis stacionárních kleští. Na bezpečnost robotického pracoviště. Na velikost robotické buňky a využití pracovního prostoru. Na zakládání výlisku do přípravku a jeho kontrolu správného založení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO