Koroze kovů v prostředí chloridů podle kriterií Globálního harmonizovaného systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Přepravou chemických látek a směsí často dochází ke koroznímu napadení jejich ochranných obalů, jeţ můţe vést aţ k únikům přepravovaných chemikálií do okolí. Tato práce se zabývá korozními účinky roztoku obsahujícího destilovanou vodu s 5 hm. % NaCl a dále roztoku obsahujícího destilovanou vodu s 2,5 hm. % NaCl a 2,5 hm. % močoviny. Těmto korozním prostředím byly vystaveny vzorky z hliníku o čistotě 99,5 % a nelegované konstrukční oceli 11 373 (EN 10131). Na základě provedených korozních zkoušek byly vyhodnoceny hmotnostní úbytky, rychlosti koroze, metalografické vyhodnocení a porovnání výsledků s kritérii uvedenými v metodice OECD, která je uváděna systémem GHS.
Transportation of chemicals and mixtures often leads to corrosive damage to their protective packaging, which could cause leakage of transported chemicals to the surroundings. This thesis deals with the corrosive effects of a solution which contains distilled water with 5 wt. % of NaCl solution and distilled water containing 2.5 wt. % of NaCl and 2.5 wt. % of urea. Samples of aluminium with purity of 99.5 % and non-alloy steel EN 10131 were exposed to these corrosive environments. Based on the performed corrosion tests were evaluated weight losses, the speed of corrosion, metallographic evaluation and comparison of results with the criteria according to the OECD methodology, which is indicated by GHS.
Description
Citation
KUNDRÁT, V. Koroze kovů v prostředí chloridů podle kriterií Globálního harmonizovaného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO