Mateřská škola

Abstract
Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú budovu materskej školy s takmer nulovou spotrebou energetií v Brne Holásky. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná budova v tvare L rozdelená na tri časti. Dve zmi na priečky. Nadstavba je podopretá betónovým pásovým základom. Stre nich sú samostatné triedy s potrebným zázemím pre deti a zamestnancov, každá trieda je pre približne 24 detí. Tretia časť budovy je určená pre personál a technické zázemie. Stavba je navrhnutá ako murovaný stenový systém s keramickými tvárnicami na nosné steny a nepálenými tehlami pre priečky. Strecha objektu je navrhnutá ako plochá extenzívna zelená strecha podopretá betónovými prefabrikovanými panelmi. Steny sú zateplené minerálnou vlnou a chránené vláknocementovými doskami, ktoré vytvárajú odvetranú fasádu. Práca obsahuje návrh osvetlenia, využitia dažďovej vody, VZT a ohrevu teplej vody a fotovoltaického systému. Dažďová voda zo zelenej strechy sa využíva na splachovanie WC. Vetranie v objekte zabezpečujú dve vzduchotechnické jednotky so systémom rekuperácie tepla. Vykurovanie a prípravu teplej vody zabezpečujú dve tepelné čerpadlá zem-voda. Elektrina je čiastočne zásobovaná z fotovoltaických panelov umiestnených na streche objektu. Súčasťou práce je aj štúdia prirodzeného osvetlenia denného osvetlenia, zameraná na splnenie štandardných požiadaviek na denné osvetlenie a rovnomernosť osvetlenia.
The main goal of diploma thesis is to design a new nearly-zero energy kindergarten in Brno Holásky. It is designed as a L-shape single storey building split into three parts. Two of them are separate classroom, with necessary facilities for children and staff, each classroom for approximately 25 children. The third part of the building is for staff and technical facilities. The building is designed as a masonry wall system with ceramic blocks for the load bearing walls and adobe bricks for the partitions. The superstructure is supported by concrete strip foundation. The roof of the building is designed as a flat extensive green roof supported by prefabricated concrete panels. The walls are insulated with mineral wool and protected with fiber cement boards that create a ventilated facade. The thesis includes the design of lighting, rainwater use, HVAC and hot water heating and photovoltaic system. The rainwater stored from the green roof is used for toilet flushing. Ventilation in the building is provided by two air conditioning units with a system of heat recovery. Heating and hot water preparation is provided by two ground-to-water heat pumps. Electricity is partially supplied from photovoltaic panels placed on the roof of the building. The thesis also includes a natural lighting study of daylighting, aimed at meeting standard requirements for daylighting and lighting uniformity.
Description
Citation
LÍNER, O. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, - technické zařízení budovy, -globální schéma. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: 1-Je vhodné navrhnout do strojovny VZT a ohřevu TV dveře ven otevíravé šíře 900 mm? S ohledem na ETICS půjdou otevřít pouze do 90 st. Odpověď studenta: šířka dveří je navrhnuta dostačující, ale bylo by vhodné zvolit dvoukřídlé dveře šířky min. 1400 mm; technická místnost není přístupná z interiéru budovy (student oponoval vtok nebo vpusť - jsou rovinné dané plochy? Ano (do. Penčík oponoval); jedná se o podlahovou vpusť (správně) 2-Jaké konstelace umístění FV panelů se používají z hlediska orientace a sklonu? Kdy je jaký výhodný? - řešení účinnosti FVE v letním provozu, kdy nepoběží provoz; využití - chlazení, tepelné bilance letní období (nespočítal), je vhodné zvolit tepelné čerpadlo za cenu pořízení invertního (student souhlasil s členem komise) 3-Mateřská škola a pohyb kočárků, příp. seniorů při vyzvedávání dětí vs. chodníkové zatravňovací dlažby. Prosím o komentář. -student objasnil dané řešení a komise neshledala žádné připomínky 4-Schematicky zakreslete umístění nábytku v šatnách 102 resp. 123 i s ohledem na všechny stavební otvory. -řešená dilatace mezi všemi místnostmi -otvor v příčce (modulová koordinace - souhlasí s návrhem po 250 mm) 5-Je akusticky vyhovující/vhodná příčka tl. 125 mezi strojovnou s VZT jednotkami, TČ apod. a vstupní chodbou? -norma uvádí jen akutický požadavek mezi obytnými místnostmi a není požadavek ke komunikačním prostorům - bez připomínek komise 6-Jak – kudy probíhá zásobování potravinami do výdejny a jak funguje odpadové hospodářství? - odpadové hospodářství - v přístřešku - zásobování - dochází ke styku potravin, špatný návrh 7-Zdůvodněte volbu hloubky základové spáry u vnitřních stěn. -z důvodu vysokého indexu radonu a prostupu přes ztracené bednění Otázky členů komise: -nebyly položeny další otázky Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO