Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných marketingových aktivit a způsobů, které vybraný podnikatelský subjekt ve sportovním prostředí používá. V analýze je využito dotazníkového šetření a osobního dotazování fanoušků, jakožto zákazníků. Výstupem práce jsou reálné návrhy pro zlepšení marketingového mixu klubu zohledňující názory a připomínky fanoušků, a to s důrazem na zkvalitnění sportovních služeb a image klubu.
This Bachelor thesis deals with the usage of marketing mix of selected hockey club. Theoretical introduction of some marketing knowledge in the first part of the text is further used for an analysis of current marketing activities and approaches that the selected business in the sports industry applies. The analysis is done based on questionnaires and personal interviews with fans, who are considered to be customers. The thesis concludes with real suggestions for improvement of the club’s marketing mix taking into account the opinions and feedback from the fans with special focus on the improvement of sports services and the club’s image.
Description
Citation
BUREŠ, M. Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázka vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Bartoš: V posudku oponenta bylo naznačeno, že je možné spolupracovat s místním rádiem? Které byste navrhl?zodpovězeno doc. Beneš: Za důležitý faktor lepšího postavení klubu je vhodné uvažovat větší rozvoj podnikání v Hodoníně. Počítáte s tím v práci? zodpovězeno Ing. Mucha: Ve SWOT analýze jste měl uvedeno v silných stránkách nové logo, máte toto rozhodnutí podložené? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO