Analýza akustických vlastností inovovaných materiálů na bázi dřeva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je zkoumání inovačních materiálů na bázi dřeva z akustického hle-diska, tedy vliv vnitřní struktury daného dřevěného materiálu na veličiny jako rychlost šíření zvuku, jeho akustický odpor nebo na jeho akustickou konstantu. Cílem bylo posoudit vzorky, každý vyroben a zpracován jiným způsobem. Byly změ-řeny hmotnosti a rozměry vzorků. Pomocí ultrasonic timeru byly změřeny časy zvukových impulzů procházejících všemi vzorky ve všech jejich osách, aby byl pozorovatelný vliv vlá-ken na rychlost zvuku v materiálu. Dále se určily ostatní veličiny popisující akustiku mate-riálu. Všechno měření probíhalo za pokojových podmínek (pokojové vlhkosti), šest náhod-ných vzorků bylo přeměřeno po dvou týdnech umístěných v klimatizaci s výrazně menší vlhkostí vzduchu. V závěru byly všechny vzorky porovnány jak mezi sebou, tak i s materiály běžně po-užívanými na výrobu hudebních nástrojů nebo akustických prvků. Ke každému vzorku bylo připsáno případné využití v hudebním odvětví.
The content of this work is research of innovative wood-based materials in the acous-tic perspective. Basically, the goal is to determine the influence of the internal structure of the wood-based material on variables, which are sound speed, acoustic resistance, or acous-tic constant. In total were measured 15 samples, each one was made in a different way. Each sam-ple was weighted, and the length of its sides was measured. By using the ultra sonic timer, it was measured the time of the sound impulses, which go through the samples in all of their axes for the purpose of observation the influence the fibers on speed of sound in the materi-al. The next thing to do was to determine another magnitude, which describe acoustic of the material. All measurements were taken in room conditions (room humidity). Six of the sam-ples, which were randomly selected from those 15 samples, were measured once again after two weeks. In those two weeks were all the samples saved in air-conditioned place in which was the room humidity distinct lower. In the end all the samples were compared with each other and they were also com-pared with materials which are commonly used in production of musical instruments or acoustic components. Possible use in the music industry was assigned to each sample.
Description
Citation
SVOJANOVSKÝ, J. Analýza akustických vlastností inovovaných materiálů na bázi dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Otázky oponenta: 1. Za použití vzorce pro výpočet rychlosti šíření zvuku vysvětlete, jak je možné, že např. smrk má ve směru vláken srovnatelnou rychlost šíření zvuku, jako např. ocel? Přitom smrk má hustotu 470 kg·m-3 a ocel 7850 kg·m-3. 2. Používá se na dřevěné hudební nástroje i jiné, než rezonanční dřevo? Jaké existují nástrojové skupiny a jaké požadavky na dřevo mají (stačí obecně)? Otázky komise: 1. Lze vyrovit dřevěný hudební nástroj např. z překlížky? Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO