Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost některých veličin, jako materiál vsázky či její hmotnost, rozměry kelímku, topné spirály a další. Výsledkem výpočtu je teplo potřebné k roztavení vsázky, potřebný příkon pece, rozměry topné spirály, dovolené povrchové zatížení spirály a počet žlabů v peci k umístění topných článků. Jsou zmíněny body v postupu, kde lze postupovat různě k dosažení hodnot potřebných veličin. Poslední kapitola na konkrétním příkladu odporové kelímkové pece ukazuje vliv volených parametrů na veličiny, které na těchto parametrech závisí. V daných zvolených bodech výpočtu, které mohou proběhnout alespoň dvěma odlišnými způsoby, je ukázáno, jaký vliv mají tyto volby na dílčí výsledek. V případě větších odlišností v hodnotách je ukázán i vliv na navazující výpočty a konečné výsledky. Výsledkem práce je tedy shrnutí vlivu volených parametrů na výsledné hodnoty. Ukazuje také, že některé volené parametry mají vliv na výpočet minimální a jiné naopak značný.
This bachelor's thesis deals with the heat calculation of a resistance crucible furnace with emphasis on the influence of selected specifications. The whole process of the heat calculation is described. The calculation used in this thesis requires inputs as the kind of material of the batch or it's weight, the dimensions of the crucible and of the heating elements and others. The output of the calculation is the heat necessary to melt the batch, power needed by the crucible, the dimensions of the resistance spiral, permitted surface load of the spiral and the number of supports in the furnace to hold the heating elements. Parts of the canculation where there is possible to choose different methods to acquire needed values are also mentioned. The last chapter shows on a particular example of crucible furnace the influence of selected specifications on quantities dependent on these specifications. In selected parts of the calculation, that can be done by at least two diffent methods, is shown the influence of the choice on the partial result. In the case of a bigger differences of the results is shown even the influence on the subsequent parts of the calculation and final results. The contribution of the thesis is a summarization of the influences of the selected specifications on the results of the heat calculation. It also shows that some selected specifications have minor and other major influence on the calculation.
Description
Citation
MIKMEK, V. Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení. V teoretické části se student zabývá základními veličinami z oblasti tepla a způsobům vedení tepla. Poté se práce věnuje popisu odporových tepelných zařízení s důrazem na kelímkovou odporovou pec. Následuje tepelný výpočet pecí rozvedený opět směrem na kelímkovou pec. Praktická část práce se zabývá citlivostní studií. Na otázku vedoucí i otázky oponenta student odpověděl včetně ukázkového výpočtu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO