Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá aplikací vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) na slupky bobulí Vitis vinifera odrůd Alibernet a Svatovavřinecké, za účelem extrakce anthokyanových barviv ve formě 3-monoglukosidů. Práce se zabývá porovnáním účinnosti vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) pro rozmezí teplot 40–120 °C a Soxhletovy extrakce při použití čtyř extrakčních rozpouštědel. Identifikace anthokyanových barviv byla provedena pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detektorem v diodovém poli (HPLC/DAD) využitím separační kolony Synergi C12 (Phenomenex). Anthokyanová barviva byla identifikována při vlnové délce 520 nm. Celkové množství anthokyanových barviv slupek hroznů bylo závislé na extrakčním rozpouštědle a teplotě v rozmezí 0,38–244,06 mg/g pro odrůdu Alibernet a 0,28–105,01 mg/g pro odrůdu Svatovavřinecké. Obsah anthokyanových barviv byl také stanoven ve vzorcích vína obou odrůd v rozmezí 3,83–2836,84 mg/l. PFE ve spojení s HPLC/DAD při použití kolony Synergi C12 poskytla relativně rychlé, kvantitativní a reprodukovatelné stanovení anthokyanů hroznových slupek a vína.
This diploma thesis deals with application of pressurized liquid extraction (PFE) on grape skins of Vitis vinifera cultivars Alibernet and Svatovavřinecké to gain extraction of anthocyanin pigments in the form of 3-monoglucosides. This thesis deals with comparison efficiency pressurized liquid extraction (PFE) for the range temperatures 40–120 °C and the Soxhlet extraction with four extraction solvents. The identification of the anthocyanin pigments by high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC/DAD) based on Synergi C12 column separation (Phenomenex) was performed. The anthocyanin pigments were identified at wavelength 520 nm. The complete amount of anthocyanin pigments grape skins was depended on the extraction solvent and temperature in range 0,38–244,06 mg/g for cultivar Alibernet and 0,28–105,01 mg/g for cultivar Svatovavřinecké. The contents of anthocyanin pigments was determined in the samples of wine both cultivars in the range 3,83–2836,84 mg/l too. PFE followed by HPLC/DAD employing Synergi C12 column provides relatively fast, quantitative and reproducible determination of anthocyanins in grape skins and wines.
Description
Citation
WATZKOVÁ, J. Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: Poznámka - už podle struktury lze usuzovat na polárnost/nepolárnost látky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO