Hodnocení plynných výpustí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této diplomové práci se zabývám hodnocením plynných výpustí z Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je posouzení naplňování legislativních požadavků České republiky a Doporučení komise Euratom o typizování informací o radioaktivitě šířící se vzduchem z jaderných reaktorů do okolního prostředí za normálního provozu. Popisuji zdroje plynných radioaktivních odpadů v JE Dukovany, způsob jejich čištění a monitorování v technologických vzduchotechnických okruzích JE. Dále uvádím přehled požadavků legislativy České republiky z hlediska monitorování výpustí jaderných elektráren a platná rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro uvádění radionuklidů do životního prostředí z JE Dukovany, ve kterých jsou stanoveny autorizované limity radioaktivních výpustí do ovzduší. V další části popisuji jednotlivé složky monitorování plynných výpustí, včetně technických parametrů jednotlivých měřících přístrojů. Také je zde uveden přehled radioaktivních výpustí do ovzduší za rok 2007 a přehled výpustí za posledních 10 let. V závěru práce se zabývám analýzou naplnění požadavků Komise Euratom při monitorování plynných výpustí v JE Dukovany a hodnotím nedostatky, které se v oblasti monitorovaní výpustí vyskytují, a doporučuji jejich odstranění. Závěrem lze konstatovat, že Jaderná elektrárna Dukovany naplňuje požadavky státní legislativy a Rozhodnutí SÚJB v oblasti monitorování výpustí do ovzduší. Uvedených nedostatků si je elektrárna vědoma a pracuje na jejich odstranění v rámci připravovaných investičních akcí na modernizaci zařízení.
In my master thesis I focus on evaluation of gas emissions from the Nuclear Power Station (NPS) Dukovany. My goal is to judge a fulfilment of czech legislative demands and Euratom “Commison recommendation on standartised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment form nuclear power reactors in normal operation” by operator of the NPS Dukovany. I give an acount of resources of gas radioaktive waste in the NPS Dukovany, methods of their cleaning and monitoring in air-conditioning systems in the NPS. Moreover, I sumarize czech legislative demands on monitoring of gas emissions from nuclear power stations and valide decisions of State Office for Nuclear Safety (SONS) for discharges of radionuclids from NPS Dukovany into environment, where autorised limits for gas emissions into atmosphere are set. In the folowing part of the thesis, I describe separate elements bound for monitoring of gas emissions, including technical parameters of individual measuring instruments. Sumary of radioactive emissions to athmosphere during 2007 and sumary of emissions within last 10 years are also included. Finaly, I deal with an analysis on the fulfilment of Euratom Commission demands for monitoring of gas emissions in the NPS Dukovany and I evaluate imperfections to be found during the proces of monitoring of gas emissions from the NPS Dukovany and I make some recommendatios for their correction and improvement of the monitoring. In conclusion, the NPS Dukovany fulfils demands of the czech legislation and decisions of SONS in the field of monitoring of gas emissions into atmosphere. The NPS Dukovany is aware of above mentioned imperfections and focuses on up-dating of measuring instruments in the course of investments, which are under preparation.
Description
Citation
FIALOVÁ, L. Hodnocení plynných výpustí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Gregor, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Studentka prezentovala svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděla na všechny položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO