Konverze kotelny Vlněna

Abstract
Bakalářská práce řeší rekonstrukci a obnovu objektu areálu Vlněny v Brně. Lokalita, v níž se objekt v současnosti nachází, prochází rozsáhlou modernizací. Až na výjimky jsou historické objekty dřívějšího průmyslového závodu nahrazeny vysokopodlažními bloky administrativních budov, jenž se odchylují od jakéhokoliv historického kontextu lokality. Jednou z výjimek je i objekt zpracováván v této práci. Jedná se o bývalý objekt výtopny, jenž dodával energii zmíněnému areálu. Snahou návrhu bylo maximální očištění od novodobých, čistě utilitárních, modernizací a podpořit tak historickou stopu, jenž je zásadním faktorem pro revitalizaci zbylé části areálu. Stavba je určitým manifestem daného okolí. Objekt je očištěn až na samotnou pohledově viditelnou konstrukční část z cihel plných pálených a dřevěných trámových stropů. Poukazuje tak na dobu, v níž byly tyto materiály chápány jako základní konstrukční prvek každého sídla, a to do doby, než byly nahrazeny železobetonovými konstrukcemi a transparentními fasádami s čistě utilitárním pojetím, viditelných v novodobém komplexu Vlněna. S ohledem na administrativní složku zbylé části areálu, objekt svým funkčním využitím napomáhá podnítit život a doplnit tak prostor o určitou společenskou vybavenost. Polyfunkční objekt poeticky nazván centrem regenerace v sobě ukrývá co možná nejvíce možných principů relaxace, jenž je nezbytnou složkou při neustálé monotónní činnosti v administrativních objektech. Spodní část objektu obsahuje funkcí společenskou v podobě minipivovaru s pivnicí a restauracím v 2. podlaží. V dalších podlažích poté regenerací psychickou či fyzickou od masáží po cvičení yogy. Výsledek této práce je tedy určitým ozvláštněním dané lokality. Objekt svou funkcí i architekturou je opakem zmodernizované části. Neměl by však sloužit jako obraz minulosti, ale především nabídnout možnosti pro maximální možné využití zachované části a doplnit sídlo o funkce, jenž byly dříve eliminovány na úkor efektivnosti
The Bachelor thesis deals with the reconstruction and restoration of the building which is part of Vlněna complex in Brno. Location, in which is the object situated, is undergoing an extensive/large modernisation. Almost all historic buildings of this industrial complex are being replaced with high-rise administration blocks which deviate from historical context of the area. One of those exceptions, is also the object of this thesis. It is a former heating building that supplied energy to a mentioned complex. The attempt of the design was maximal purification from contemporary and purely functional interventions in order to support the historical footprint which is a fundamental factor for revitalization of the remaining parts of the area. The building is, in its own way, a manifestation of its surroundings. The object was cleansed to its visible structure made of bricks and wooden beam ceilings. This is refering to a time when these materials were understood as an essential costruction of every building, until they were replaced with structures from reinforced concrete and transparent facades with purely functional approach, which is visible in this new vision of Vlněna complex. Considering the administration aspect of the rest of the area, the building with its functional usage is trying to stimulate life and by that add space for social facilities. The object poetically named “the centre of regeneration“ includes many ways of relaxation which is an integral element to a monotone activities of administration buildings. The lower parts of the building contain a social function in the form of mini-brewery with beer hall/cellar, and restaurant in second floor. The other floors then offer regeneration, mental and physical, from massages to yoga practice. The result of this thesis is a revitalizational boost of the area. The object, in its function and form, is an opposite of new modern part of the complex. However, the object should not be unders
Description
Citation
GEBAUER, P. Konverze kotelny Vlněna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Helis - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-07
Defence
Studet v krátké prezentaci představil svou bakalářkou práci. Reagoval na připomínky v posudku oponenta: - konstrukční detaily - výškové úrovně - klempiřska práce - chybí tloušťka pozinkovaného plechu Raegoval na dotazy komise: - oplechování oken - pozink versus meď - nový stav versus původni - popis nových částí budovy reagoval v diskusi nad projektovou dokumentací: - konstrukce průběžných trámu a řešení užitečného zatížení - řešení požarní bezpečnostní ochrany - absence dodatečného zateplení obvodových konstrukcí - charakteristika navrženého schodiště Student odpověděl na všechny otázky a připomínky velmi dobře Hodnocení obhajoby:A
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO