Výroba biometanu v bioplynových stanicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje výrobě biometanu v bioplynových stanicích. V úvodní části je představen provoz bioplynové stanice, její vstupy, komponenty a produkty. Hlavní část práce se zabývá perspektivou biometanu v České republice a Evropě a progresivními technologiemi pro úpravu bioplynu na biometan. U každé metody upgradu je uveden základní princip, přednosti a nedostatky. Mezi běžné technologie na úrovni komerční připravenosti patří vysokotlaké čištění vodou, fyzikální absorpce organickými rozpouštědly, chemické čištění, adsorpce kolísáním tlaku a membránová separace. Zmíněné způsoby zušlechťování bioplynu jsou zhodnoceny a porovnány s ohledem na jejich praktickou využitelnost v prostředí ČR.
This bachelor thesis deals with the production of biomethane in biogas plants. The introductory part presents the operation of the biogas plant, its inputs, components, and products. The main part of the thesis deals with the perspective of biomethane in the Czech Republic and Europe and progressive technologies for the conversion of biogas to biomethane. The basic principle, advantages and disadvantages of each upgrade method are given. Common technologies at the level of commercial readiness include high pressure water scrubbing, organic physical scrubbing, chemical scrubbing process, pressure swing adsorption and membrane separation. The mentioned methods of biogas upgrading are evaluated and compared with regard to their practical applicability in the Czech environment.
Description
Citation
MATOUŠEK, J. Výroba biometanu v bioplynových stanicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Představení práce - bioplynová stanice - aktuální stav využití biometanu v ČR a EU - úprava bioplynu na biometan - technologie pro uprgade bioplynu - náklady a energetická spotřeba představených technologií Otázky oponenta - vliv teploty na průběh absorpce - koncentrace sulfanu - využité jednotky - zdroj literatury Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. doc. Máša - dotaz na zdroj dat tabulky v prezenatci prof. Stehlík - dotaz na zdroj dat dr. Skryja - odpadní látky a jejich likvidace, zahrnutí do nákladu Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO