Smluvní vztahy ve výstavbě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zpracována na téma Smluvní vztahy ve výstavbě. V první části se zaměřím na charakteristiku právního vymezení, základních pojmů z oblasti práva a prameny a pravidla obchodního práva. Dále se v první části zaměřím na smlouvu o dílo a smlouvu kupní podle obchodního zákoníku a také podle občanského zákoníku. V druhé části se budu věnovat dvěma konkrétním firmám, které charakterizuji a následně porovnám. V této části budu rovněž analyzovat konkrétní smlouvy, které poté budou také vyhodnoceny. Dále zde také provedu návrh, jak by se mělo postupovat při sestavování smlouvy o dílo.
Bachelor thesis is prepared on the theme of contractual relationships in construction. In the first part will focus on the characteristics of the legal definition, basic concepts of law and rules and sources of business law. Furthermore, in the first part will focus on contract for work and purchase agreement by the Commercial Code and by the Civil Code. In the second section covers two specific firms that characterize and then compare. In this section will also analyze specific contracts, which then will also be evaluated. In the second part is also made proposal how should look a contract for work.
Description
Citation
HANÁK, M. Smluvní vztahy ve výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO