Zajištění a vymáhání peněžitých pohledávek u podnikatele

Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání neuhrazených pohledávek po splatnosti. Teoretická část pracuje s pojmy, jako jsou pohledávka, dlužník nebo věřitel. Dále se vyjadřuje ke vzniku, zajištění, vymáhání a zániku pohledávek. Z hlediska vymáhání rozlišuje mimosoudní a soudní cestu. V neposlední řadě pojednává o ekonomických, účetních a daňových aspektech pohledávky. Analytická část obsahuje rozbor ekonomické situace zvoleného podnikatele. Dále analyzuje pohledávky po splatnosti, které vznikly za určité zvolené období, během jeho ekonomické činnosti. Na závěr jsou uvedena opatření, která by mohla vést k zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti.
This bachelor thesis deals with the problematic of security and enforcement of claims after the due date. Theoretical part works with notions like claim, debtor or creditor. Further of it deals with creation, cover, enforcement and extinguishment of a claim. In terms of enforcements it distinguish out-of-court and court settlements. Lastly it deals with economical, accountant and tax aspects of a claim. The analytical part contains an analysis of economical situation of the chosen contractor. Further of it analyzes his claims after the due date, which were created, in a selected period, during his commercial activity. The final part set measures, which could lead to improve of cover and enforcement of claims after the due date.
Description
Citation
OŠLEJŠKOVÁ, A. Zajištění a vymáhání peněžitých pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
1.Otázka oponenta práce: zodpovězeno 2.Otázka oponenta práce: zodpovězeno Doc. Korytárová- objasnění druhu činnosti- zodpovězeno Doc. Korytárová- jaké % z obratu dělají pohledávky po splatnosti: zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO