Stanovení vybraných strobilurinových pesticidů v ječmeni, sladu a pivu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se týká stanovení strobilurinových pesticidů v pivu, ječmeni a sladu. Identifikace analytů byla provedena pomocí knihovny hmotnostních spekter a na základě komerčních standardů. Byla provedena následná kvantifikace ve zkoumaných vzorcích. Práce je rozdělena na tři hlavní části týkající se řešené problematiky. V teoretické části je rozebrána současná situace ochrany rostlina plodin pesticidy; v jednotlivých pasážích je vysvětlena problematika pesticidů, je věnován prostor jejich historickému vývoji, rozdělení, jejich fyzikálním vlastnostem i způsobu účinku. Zvláštní prostor je věnován především strobilurinovým pesticidům. V experimentální části je rozebrána metoda pro stanovení strobilurinů. Stručný popis se týká přípravy vzorků, extrakce a přečištění, prováděné dvěma způsoby. optimalizace metody se týkala především výběru SPE kolonky a vhodného elučního rozpouštědla, nastavení vhodného průtoku mobilní fáze GPC. V části Výsledky a diskuse jsou shrnuty všechny výsledky a naměřená data do přehledných tabulek a grafů. Byla určena mez stanovitelnosti a mez detekce, opakovatelnost. Závěrem je shrnut výsledek této práce.
This diploma work is aimed determination of strobilurine pesticide in barly, malt and berr. Identifikation of strobilurine was made according to mass spectra library and base of commercialy standard. The next quantifikation in samples was made. The work consist of three main parts refer about problems. In therotical part is the method of plant, grown protection. This part is about pesticides and their fission, history and effects. In experimental part is method for determination strobilurine. In part results and discussion are all result and data in tables a graphs. At the end is sumed up result this work.
Description
Citation
STEHLÍK, P. Stanovení vybraných strobilurinových pesticidů v ječmeni, sladu a pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-21
Defence
1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko - Proč není známý účinek daných pesticidů na lidský organismus? Jaké testy na průkaz toxicity se obecně provádějí? Problematika výtěžnosti >100 %. doc. Márová - Čím je způsobena specifická toxicita daných pesticidů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO