Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem čtyřpodlažní, částečně podsklepené novostavby bytového domu v Pardubicích. Předmětem zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby. V suterénu se nachází sklepní kóje a kolárna. V 1 nadzemním podlaží se nachází vstup, kočárkárna, technická místnost, úklidová místnost, sklad a 3 bytové jednotky. 2 a 3 nadzemní podlaží jsou dispozičně stejná. V každém se nachází 4 bytové jednotky. Ve 4 nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky, každá se svou vlastní terasou. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Svislé nosné konstrukce 1S jsou železobetonové. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých prefabrikovaných panelů. Schodiště je monolitické železobetonové. Střešní konstrukce jednoplášťová plochá. Je navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém.
The bachelor´s thesis deals with the design of a 4 flours and partially basement new apartement house in city od Pardubice. The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of a part of the project documentation for the construction realization. In the basement there is a cellars and bike shed. On the first floor there is a vestibule, carriage room, technical room, cleaning room, stock and 3 dwelling units. The second and third floors are identical in layout and there is 4 dweling units in both od the floors. The fourth contains 2 dwling units with private terraces. The vertical load-bearing structure system is designed of hollow clay blocks. The vertical load-bearing structure systém in the basement is designed of reinforced concrete. Horizontal load-bearing structures are designed as prestressed prefabricated panels. Stairs are designed as cast-in-place reinforced concrete. The roof structure is designed as a warm flat roof. Certified contact thermal insulation system is designed.
Description
Citation
KUŤÁKOVÁ, B. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Pilinszki - tajemník, Ing. Klára Hobzová - tajemník, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka předvedla svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedla: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu. Studentka dále objasnila a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: -vymezení přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, nízkého napětí, měření energií -odvod dešťové vody z parkoviště, předčištění, spádování -odpadní potrubí dešťových vod - umístění v bytech místo ve společných prostorech, hluk -uložení schodiště s ohledem na přenos kročejového hluku do okolních konstrukcí -podlahová vpusť v technické místnosti -umístění přepadů ploché střechy ústících na terasu o podlaží níže -předsazené prefabrikované balkóny - konstrukční uložení, přerušení tepelného mostu -požárně bezpečnostní řešení dle ČSN 730833 - vybavení bytu Otázky členů komise: -jak dostanete kola do kolárny (výtah, schodiště) -technická místnost - co bude umístěno za vybavení pro bytový dům -řešení větrání bytů, zatřídění objektu z hlediska energetického štítku Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO