Vizuální kontrola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto semestrálna práca sa zaoberá problematikou vizuálnej kontroly. Ako kontrolované objekty sú zvolené ihly. V práci sú popísané základné poznatky k téme počítačového videnia. V prvej časti sú rozpísané metódy spracovania obrazu ako sú vyhladzovacie filtre a hranové filtre. Zvolené programovacie prostredie je Matlab. Pomocou tohto programu sa dajú prezentovať výsledky jednotlivých metód a výsledky sa ľahko môžu porovnávať. V ďalšej časti sú uvedené príklady výsledných použitých metód na vzorovom obrázku.
This semester thesis deals with the issue of visual inspection. As a gruop of controlled objects we have have chosen needles. In this work basic knowledge on the topic of computer vision is described. In the first part, methods of image processing such as smoothing filters and edge filters are discribed. The selected programming environment is Matlab. This enviroment can easily present and compare the obtained result. Following part presents the examples of the used resultant methods on the sample picture.
Description
Citation
LANCZ, M. Vizuální kontrola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Komise dospěla k závěru, že body zadání 4 a 5 nebyly splněny. V práci uvedené vzorce vykazují chyby a nepřesnosti. Uchazeč na položené dodatečné otázky k práci prokázal základní neznalosti zpracovávané problematiky.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO