Využití metody DIC při řešení základních úloh mechaniky těles

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením základních úloh mechaniky těles pomocí digitální korelace obrazu. V rešeršní části práce jsou představeny některé optické metody používané pro měření deformací, zejména digitální korelace obrazu, jejíž historie, principy, omezení a využití jsou podrobně popsány. V praktické části práce jsou provedeny tři experimenty, které jsou poté vyhodnoceny pomocí digitální korelace obrazu a výsledky jsou porovnány s vytvořenými výpočtovými modely. V prvním experimentu je měřeno přetvoření u tahové zkoušky vzorků s vruby, druhý experiment je orientován na měření přetvoření při ohybu zakřivených prutů a v posledním experimentu je určována vlastní frekvence vidlice vyrobené pomocí 3D tisku.
This bachelor’s theses deals with the solution of basic problems of solid mechanics using digital image correlation. The research part of the thesis presents some of the optical methods used for deformation measurement, digital image correlation in particular, whose history, principles, limitations and utilizations are described in detail. In the practical part of the theses, three experiments are carried out, which are then evaluated using digital image correlation and the results are compared with the created computational models. In the first experiment, strain on the tensile test specimens with notches is measured, the second experiment is focused on measuring strain when bending curved beams and in the final experiment, natural frequency of a fork produced by 3D printing is determined.
Description
Citation
HRŮZA, V. Využití metody DIC při řešení základních úloh mechaniky těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak bylo realizováno buzení při měření vlastních frekvencí? Proč nebylo použito měření dokmitu? Bylo ve výpočtovém modelu uvažováno tlumení? Na kolik platných desetinných míst byly měřeny hodnoty? Je adekvátní ve výpočtovém modelu použitá náhrada šroubu hmotným bodem? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO