Návrh VR dílny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice vytváření programu pro zařízení virtuální reality. V teoretické části jsou rozebrána dostupná zobrazovací a pomocná zařízení. Dále se práce zabývá popisem dostupných enginů pro tvorbu VR aplikací. V praktické části je vytvořena aplikace pro virtuální realitu v programu Unity, reprezentující model domácí dílny. Aplikace obsahuje množství aktivních a interaktivních prvků za účelem vytvoření co nejpřesvědčivějšího dojmu z reálné dílny.
This bachelor thesis deals with creating a program for virtual reality devices. The theoretical part analyzes available headsets and other accessories. Furthermore, the work deals with the description of available engines for creating VR applications. In the practical part of the thesis, an application for virtual reality is created in Unity, representing a simple workshop. The application contains a number of active and interactive elements in order to create the most convincing impression of a real workshop.
Description
Citation
VEŠKRNA, F. Návrh VR dílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce. Následně student zodpověděl otázky oponenta a doplňující otázky komise. Je program doplněn o zvuky? V čem vidíte využití této aplikace? Jak probíhalo testování, jak je získávána zpětná vazba? Jak jsou řešeny interakce mezi nástroji a uživatelem a BOZP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO