Studium organické hmoty lignitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá studiem organické hmoty jihomoravského lignitu pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod a obdržené výsledky jsou případně zohledněny pro neenergetické aplikace lignitu. Organická hmota lignitu byla studována degradačními metodami, které zahrnovaly oxidaci CuO, termochemolýzu s TMAH, DFRC metodu. Zvláštní pozornost byla věnována oxidaci lignitu peroxidem vodíku, která byla provedena za různých reakčních podmínek (čas a teplota). Byla provedena termická degradace v inertní atmosféře k sledování chemických změn lignitu (včetně lignitu s různou úpravou) v průběhu pyrolýzy s využitím různých metod, a to zvláště TG-FTIR k analýze plynných produktů a FTIR k analýze zbytků uhlí po skončení pyrolýzy. Dále byly charakterizovány výluhy extrahované z lignitu působením vody při okolní teplotě, a to zejména z hlediska obsahu organických látek.
This work deals with the study of organic matter in the South Moravian lignite using the available physico-chemical methods and the results obtained are eventually considered for non-energy applications of lignite. Lignite organic matter was studied by degradation methods, which included CuO oxidation, thermochemolysis with TMAH and DFRC method. Special attention was paid to the lignite oxidation with hydrogen peroxide, which was carried out under different reaction conditions (time and temperature). Thermal degradation was performed in an inert atmosphere in order to observation of chemical change of lignite (including lignite after extraction with chloroform, demineralised lignite, remineralised lignete) during pyrolysis by means of various methods, especially TG-FTIR for analysis of gaseous products and FTIR for analysis the residual lignite after pyrolysis. Further, water-soluble fractions from lignite were characterized, particularly in terms of the content of organic substances.
Description
Citation
DOSKOČIL, L. Studium organické hmoty lignitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální chemie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (předseda) doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., oponent (člen) Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., oponent (člen) RNDr. Juraj Franců, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Předseda komise představil doktoranda Ing. Doskočila a předal mu slovo. Následovala powerpointová prezentace, ve které doktorand přednesl podstatné výsledky své práce. Ing. Doskočil v rámci svého Ph.D. studia absolvoval stáž ve Francii v rámci programu Erasmus.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO