Elektronická informační tabule s Raspberry PI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá prieskumom internetu s cieľom získať potrebné informácie pre kompletný návrh a realizáciu jak hardvérovej tak softvérovej časti systému elektronickej informačnej tabule. Prieskum internetu spočíva v získaní prehľadu, informácií a požadovaných vlastností systému elektronickej nástenky. Návrh koncepcie systému spočíva v popise fungovania jednotlivých častí table, možnosti spravovania a ovládania celého systému. Návrh hardvéru je zodpovedný za výber riadiacej jednotky, zobrazovacej jednotky, dátového úložiska a ostatných periférií. Návrh softvérovej časti sa venuje návrhu databázového modelu, aplikácie pre správu systému a aplikácie pre zobrazovanie uložených dát. Na základe návrhu je realizovaný systém tabule. Cieľom práce je realizácia funkčného systému elektronickej informačnej tabule.
The bachelor thesis deals with internet research in order to obtain the neccessary information for the complete design and implementation of both the hardware and software parts of the electronic notice board system. The internet survey is about getting an overview, information and required features of the electronic bulletin board system. The design of the system concept is based on the description of the operation of the individual parts of the notice board, the possibility of managing and controlling the whole system. Hardware design is responsible for selecting the controller, display unit, data store and other peripherals. The design of the software deals with the design of the database model, applications for system administration and applications for displaying stored data. Based on the design, the board system is implemented. The aim of the work is to implement a functional electronic information board system.
Description
Citation
SADEL, J. Elektronická informační tabule s Raspberry PI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Otázky k obhajobě: Demonstrace funkčnosti. Vysvětlete vývojový diagram. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO