Ubytovací objekt lázní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Název: Ubytovací objekt lázní Autor: Ondřej Babinec Vedoucí práce: Ing. Arch. Blažena Hubáčková, Ph.D Počet výkresů: 20 Počet příloh: 11 Klíčová slova: Modulární architektura, rekreační objekt, lázně, ubytování Předmětem řešení bakalářské práce je návrh rozšíření stávajícího lázeňského areálu dle zadání obce Skalka u Prostějova. Zásadním prvkem k návrhu objektu byl problematický terén stavební parcely – severní svah. V zadání byly dány provozy, které má objekt obsahovat: wellness, fitness, ubytování a stravování. Bakalářská práce se zabývá řešením objektu sestaveného z kontejnerových modulů, v průběhu práce probíhala komunikace s výrobcem těchto modulů – KOMA MODULAR CONSTRUCTION.
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES Subject: Ubytovací objekt lázní Author: Ondřej Babinec Supervisor: Ing. Arch. Blažena Hubáčková, Ph.D Number of plans: 20 Number of supplements: 11 Key words: Modular architecture, tourist facility, spa, accomodation The subject of the bachelor thesis is the project of extension of the present spa premises according to the assignment of the municipality Skalka u Prostějova. The principal element to the project was the problematic terrain of the building plot – the northen hillside. The services which the building site has to contain – wellness and fitness centre, accomodation and catering were given in the assignment. The bachelor thesis is solving the building site which consist of modules. The project has been consulted with their manufacturer – KOMA MODULAR CONSTRUCTION.
Description
Citation
BABINEC, O. Ubytovací objekt lázní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO