Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby anebo pro vydání stavebního povolení uvedené v § 108 odst. 1 stavebního zákona pro bytový dům v katastrálním území města Jistebnice. Objekt se nachází na okraji města v zastavěném území na mírně svažité parcele číslo 234. Jde o novostavbu v území. Kde se ještě nenacházejí bytové domy, ale parcela je k tomuto využití určena. Objekt je navržený jako podsklepený bytový dům se 4 nadzemními a jedním podzemním podlažím, v kterých je dohromady 11 bytů. V prvních třech nadzemních podlažích je vždy po 3 bytech ve čtvrtém jsou dva byty. Tři byty jsou menší pro páry a začínající rodiny, zbylé jsou koncipovány jako pro 3 až 4 členné rodiny. Na pozemku je zbudováno parkoviště s jedním parkovacím místem pro každý byt. Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný z keramických tvárnic PORTHERM. Stropy jsou ŽB desky. Střecha je jednoplášťová nad obytnými prostory, dvouplášťová nad schodištěm.
The aim of the bachelor's thesis is the elaboration of project documentation for the construction or for the issuance of a building permit referred to in § 108 paragraph 1 of the Building Act for an apartment building in the cadastral area of Jistebnice. The building is located on the outskirts of the city in a built-up area on a slightly sloping plot number 234. It is a new building in the area. Where there are no apartment buildings yet, but the plot is intended for this use. The building is designed as a basement apartment building with 4 floors above ground and one underground floor, in which there are a total of 11 apartments. There are always 3 flats on the first three floors, and there are two flats on the fourth. Three apartments are smaller for couples and starting families, the rest are designed as for families of 3 to 4 members. A parking lot with one parking space for each apartment has been built on the plot. The construction system of the building is a wall, made of PORTHERM ceramic blocks. The ceilings are reinforced concrete slabs. The roof is single-skinned above the living space, double-skinned above the staircase.
Description
Citation
NÁDVORNÍK, P. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil svou bakalářskou práci pomocí powerpointové prezentace. Představil umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále student odpovídal na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Ve výkresu C.1.1.2 KOORDINAČNÍ SITUACE - nejsou uvedeny ochranné pásma jednotlivých vedení inženýrských sítí. Uveďte velikost ochranných pásem pro jednotlivé druhy inženýrských sítí. Uveďte minimální vzdálenosti nově navržených inženýrských sítí při jejich souběhu. - V tentýž výkrese není uvedeno polohové určení objektu. Uveďte možnosti polohového určení objektu na pozemku. Jaký se v České republice využívá souřadnicový polohový systém? Jak dokážeme objekt vytyčit? - Ve výkrese D.1.2.17 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - zdůvodněte návrh podsypu z drceného kameniva umístěného pod podkladní betonovou deskou - Ve výkresu D.1.2.8 Střecha popište způsob a zásady zakreslování řezu v souladu s ČSN 01 34 20 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO