Algoritmy pro operativní plánování výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku C# na konkrétny plánovací problém. Pri prezentácii problematiky je uvedená spoločnosť "‘COMPAS automatizace s.r.o."’, ktorá umožnila realizovanie projektu. V práci sú rozobrané plánovacie metódy a spô- soby ich realizácie. Konkrétnejšie sú rozpracované evolučné algoritmy, expertné systémy v plánovaní a deterministické plánovanie cez lineárne programovanie. V tretej kapitole je charakterizovaný plánovací problém výroby kávovej zmesi, ktorý mi bol poskytnutý spoločnosťou COMPAS. Následne je rozpracovaný samotný návrh riešenia založený na evolučnom princípe. Riešenie pozostáva z modelu technológie na výrobu kávovej zmesi a ActionListu. ActionList predstavuje súbor pravidiel, ktorými sa model riadi. Potom sú zadefinované pravidlá podrobené evolučným procesom so snahou nájsť lepšie existujúce riešenia. Realizované funkcie použiteľné v systéme COMES pre opakované využitie pri implementácii modulu COMES Modeller sú rozpracované spolu s podrobným popisom v štvrtej kapitole.
Bachelor‘s thesis analyzes solution of operational problems of production planning. Pur- pose of the thesis is presentation of operational problems of production planning and following proposal and implementation of planning algorithms in language C# on specific planning problem. By the presentation of the problematic is listed company „COMPAS automatizace s.r.o.”, which enabled implementation of the project. The thesis analyzes planning methods and process of their implementation. More specifically the thesis ana- lyzes evolutionary algorithms, expert systems in planning and deterministic planning via linear programming. In third chapter is described in more details planning program of production of coffee blends, which was provided by COMPAS company. Like a next, the thesis describes specifically proposal of solving based on evolutionary principle. The solving consists of the model of technology designed to production of coffee blends and ActionList. ActionList represents a set of rules that are governed by model. Then ru- les are defined undergone an evolutionary process in an effort to find better solution the existing. Applied features implemented in the system COMES to repurpose by the imple- mentation of module COMES Modeller are developed together with detailed description in the fourth chapter.
Description
Citation
KRŠÁK, P. Algoritmy pro operativní plánování výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO