Rešeršní studie mechanických vlastností tkáně lebeční kosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou určování mechanických vlastností lebeční kostní tkáně. V práci je provedena rešeršní studie související s experimentálním určováním mechanických vlastností kostních tkání. Uvedena je také stručná historie a vývoj zobrazovacích metod a jejich význam při výpočtovém modelování. V práci jsou popsány histomorfometrické parametry popisující strukturu kostní tkáně na mikro úrovni, způsob jejich výpočtu a jejich vliv na mechanické vlastnosti kostní tkáně. Praktická část práce se zaměřuje na zpracování mikro-CT snímků lebeční kosti, analýzu histomorfometrických parametrů (BV/TV, TbTh, TbSp) a následně na deformačně napěťové analýzy vybraných úseků lebeční kostní tkáně. Zjištěné Youngovy moduly pružnosti kostní tkáně [MPa] jsou srovnány s výsledky z experimentů zjištěných z literatury.
This bachelor thesis deals with the problematics of determining mechanical properties of cranial bone tissue. In this thesis a search study associated with an experimental determination of mechanical properties of bone tissues is executed. A brief history and progress of imaging methods and their importance of computation modelling are introduced. There are descriptions of histomorfometric parameters describing a structure of bone tissue at the micro level, ways of their computation and their impact on mechanical properties of bone tissue. Practical part of the thesis is focused on processing micro-CT images of cranial bone as well as analysing histomorfometric parameters (BV/TV, TbTh, TbSp) and subsequently stress strain analysis of selected sections of cranial bone tissue. Resulting Young´s modulus of elasticity of bone tissue [MPa] are compared with results from experiments from literature.
Description
Citation
WOJTEK, L. Rešeršní studie mechanických vlastností tkáně lebeční kosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl ne zcela uspokojivě na všechny otázky oponenta i dalších členů komise: Odpovídají vypočtené moduly pružnosti kostní tkáně hodnotám uvedeným v literatuře? Jak byl výpočtový model zatěžován? Odpovídá toto zatěžování fyziologickému zatěžování? Dá se pro kostní tkáň použít isotropní materiálový model? Je staticky významný rozdíl mezi zjištěnými moduly pružnosti v jednotlivých směrech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO