Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem této diplomové práce je revitalizace zámeckého objektu a přilehlého okolí, který se nachází ve středu obce s návazností na hospodářské objekty pivovaru a mlýna, které byly součástí dřívějšího hospodářského dvora ve Velkých Němčicích. Vizí pro tuto práci je napomoci dalšímu rozvoji obce, zlepšit kvalitu veřejných prostor a vzdechnout jim nový život. Vzhledem k současnému stavu centra i zámečku, se cílem stala celková obnova objektu s návazností na okolí a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v centru městyse. Práce navrhuje ideje pro možné zásahy a změny, které budou mít za výsledek, že se zámeček a okolí stane novým živoucím centrem obce a vloží se do něj nové funkce, které tomuto historickému objektu navrátí jeho původní důležitost. Na základě předchozích analýz, konzultace s městskými zastupiteli a dalšími odborníky přes dopravu, zeleň a památkovou péči, byl vytvořen návrh s vnitřními i venkovními úpravami zámečku a přilehlého prostranství.
The aim of this thesis is the revitalization of the small castle and the surrounding area which is located in the center of the village with a connection to the associated buildings of the brewery and the mill which were part of the former farmyard in Velké Němčice. The vision for this work is to help further the development of the municipality improve the quality of public spaces and give them a new life. Due to the current state of the center and the castle, the aim was to complete the reconstruction of the building with a connection to the surroundings and to create a quality public space in the city center. The thesis proposes ideas for possible interventions and changes that will result in the castle and its surroundings becoming the new living center of the village and new functions will be inserted into it which will restore this historical building to its original importance. Based on previous analyses consultation with city representatives and other experts in transport greenery and heritage care a proposal was created with indoor and outdoor modifications of the manor house and adjacent area.
Description
Citation
VRŠANOVÁ, D. Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentovala svou práci. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka reagovala na témata vzešlá z posudku oponenta práce. Studentka obecně zodpověděla dotaz na nahrazování parkovacích stání i na variabilní využívání veřejných prostor. Komise vznesla dotazy na vybavení místností archivu. Studentka odpověděla dotaz k archivaci dokumentů pouze částečně. Dotaz na mobiliář a zeleň byl obecně zodpovězen. Následovala diskuse nad výrazem a vhodností zvolených úprav památkového objektu. Studentka neuspokojivě reagovala dotaz na sanaci řešeného objektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO