Novostavba administrativní budovy v Brně

Abstract
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby novostavby administratívnej budovy v Brne. Objekt je umiestnený na ulici Hudcova v katastrálnom území Královo pole. Navrhovaný objekt je trojpodlažný podpivničený po celej svojej zastavanej ploche. V suteréne objektu je navrhnuté vnútorné parkovisko. v 1.NP je navrhnutá predajňa s jej zázemím pre zamestnancov a skladom. V 2 A 3.NP sú navrhnuté kancelárske priestory na prenájom s vlastným hygienickým zázemím. Objekt je navrhnutý v skeletovom nosnom systéme z monolitického železobetónu. Obvodové a vnútorné nosné steny sú tiež monolitické. Stropné konštrukcie sú bezhríbové dosky s rozšírenou hrúbkou dosky v mieste vnútorného stĺpu a po obvode vystužená prievlakmi. Základové konštrukcie sú monolitické železobetónovej pätky.
The subject of this master´s thesis is to design a design documentation for a new building of office building in Brno. The building is located on Hudcova street in the cadastral territory of Královo pole. The proposed building is a three floor building with a basement over built-up area. An internal parking lot is planned in the basement of the building. On the 1st floor, a store with its facilities for employees and a warehouse is designed. On the 2nd and 3rd floors, office spaces are designed for rent with their own sanitary facilities. The building is designed in a cast-in-place concrete frame structural system. The perimeter and internal load-bearing walls are also monolithic. The ceiling structures are mushroom-free boards with an extended thickness of the board in the place of the inner column and reinforced around the perimeter with beams. The foundation constructions are monolithic reinforced concrete foundation footings.
Description
Citation
HRABOVSKÝ, K. Novostavba administrativní budovy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ivana Utíkalová (člen) doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Michal Požár, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Pavel Kotol (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Novostavba administrativní budovy v Brně. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. - K čemu slouží kročejová izolace? - Co představuje číslo 200 v označní expandovanéh polystyrenu EPS 200S? - Jaké jsou druhy hodnot součinitele tepelné vodivosti? Jaký druh byl použitý pro výpočet stavební fyziky? - Za jakých podmínek je možné osadit podlahovou vpust/žlab s odtokem do kanalizace do garáže? - Na detailu soklu popište provedení vytáhnutí hydroizolace nad upravený terén. jaká je minimální výška vytažení izolace? - Jaké jsou výhody provětrávané fasády? - V půdorysu 1.NP vysvětlete, jakým způsobem je zajištěný bezbariérový vstup do prodejny. - Proč bylo navrhnuté výplňové zdivo obvodové konstrukce v monolitickém skeletu ze železobetonu, nestačilo by cihelné zdivo? - Z jakých důvodů jsou navrhnuté v souvrství zelené střechy dva hydroizolační pásy? - Jak a proč jste řešil dilataci objektu, jaký je rozdíl mezi dilatační posuvnou spárou? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska, prokázal výborné znalosti studovaného oboru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO