Nové trendy v optických vláknových komunikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové formáty sahají od formátů, které přenášejí jeden bit na symbol (jako je například binární fázové posunování klíčů, BPSK), a nebo vice, jako je například Kvadraturní fázové posunovací klíčování, duální polarizační kvadraturní fázové řazení a mnoho dalších ostatní modulace. Cílem diplomové práce je vytvořit a implementovat přenosovy systém s rychlostí 100 Gbps pomocí modulace formátu DP QPSK. Vysledky jsou shrnuty s ohledem na to, co bylo úspěšně implementováno, a zlepšení, která mohou byt ještě učiněna pro zvyšení přenosové vzdálenosti a snížení BER mimo jiné. Použitysimulační software je PHOTOSS.
Optical fiber transmission is one of the leading methods of information transfer for long distance transmission. Various modulation formats have been developed to maximize information transferred through a communication channel. Such formats range from those that transfer one bit per symbol (such as Binary Phase Shift Keying, BPSK), or Quadrature Phase Shift Keying, 3 bits such as in 4 bits per symbol such as Dual Polarization Quadrature Phase Shift Keying and many other modulations. The goal of this thesis is to create and implement a 100 Gbps transmission system using DP QPSK modulation format. The results are discussed with respect to what was successfully implemented and improvements that can still be made to enhance the transmission distance and reduce BER among others. The simulation software used is PHOTOSS.
Description
Keywords
Optické vlákno, Single Mode Fiber (SMF), Multi Mode Fiber (MMF), Multi-Core Fibre (MCF), Few Mode Fiber (FMF), Kvadraturní fázové posunutí klíčů (QPSK), Klíčování posunu amplitudy (ASK), Klíče posunu frekvence (FSK), PHOTOSS, Duální polarizace QPSK (DP QPSK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), Modely světel, Rayův model, vlnovy model, optické vysílače a přijímače, šíření světla v optickych vláknech, geometrická optika, polarizace světla, lineární polarizace, režimy používané ve vlnovodech, různé standardy optickych vláken, doporučení ITU, ztráta signálu v optickém vlákně, přeslechy, otevírání očí, nelineární efekty, samofázová modulace (SPM), modulace mezi fázemi (CFM), čtyřvlnové míchání (FWM), nelineární rozptyl, stimulovany Brillouinův rozptyl (SBS), Stimulovany Ramanův rozptyl (SRS), kvantová distribuce klíčů (QKD)., Optical fiber, Single mode, Multi Mode, Multi-core Fibre (MCF), Few Mode Fiber (FMF), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK), PHOTOSS, Dual Polarization QPSK (DP QPSK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), Modes of lights, The Ray Model, Wave Model, Optical Transmitters and Receivers, Propagation of light in optical fibers, Geometric Optics, Polarization of light, Linear Polarization, Modes used in waveguides, Different standards of optical fibers, ITU recommendations, signal loss in optical fiber, crosstalk, eye opening, nonlinear effects, Self-Phase Modulation (SPM), Cross-Phase Modulation, Four-Wave Mixing, Nonlinear Scattering, Stimulated Brillouin Scatterrig (SBS), Stimulated Raman Scatterring (SRS), Quantum Key Distribution (QKD).
Citation
LUBAJO, L. Nové trendy v optických vláknových komunikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Frolka (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. V práci se vyskytují necitované přímo opsané části z cizích prací, jedná se o jasný příklad plagiátorství. Řešení práce není originální, jedná se o převzatý vzorový příklad z manuálu simulačního software. Otázky: Srovnejte modulace řešené v práci z pohledu spektrální účinnosti.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO