Návrh optimalizace procesu pro výrobu ventilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá jednou konkrétní výrobní linkou na výrobu ventilů. Práce je tvořena ve spolupráci s firmou IMI Norgren CZ, která poskytla informace ohledně výroby. Firma vybrala problémovou výrobní linku, která má velký počet neshodných dílů a ve spolupráci s pracovníky, bude řešeno tato problematika. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje managmentu kvality a základní rozdělení pneumatických ventilů. Dále je aplikován strukturovaný přístup na řešení problému. Po rozboru problémů a nalezení pravděpodobné chyby bude navrhnuto opatření, které sníží vysokou neprůchodnost výrobků. V poslední části bude srovnáno finanční náklady na zavedení opatření a jeho návratnost. Jednotlivé výsledky a ukázky z řešení budou doloženy v příloze.
The thesis deals with one particular production line for the production of valves. The thesis is created in cooperation with IMI Norgren CZ, which provided information about the production. The company selected a problematic production line that has a large number of non-conforming parts and in cooperation with the workers, this issue will be addressed. The theoretical part describes the methods and tools of quality management and the basic classification of pneumatic valves. Furthermore, a structured approach is applied to solve the problem. After analyzing the problems and finding the probable fault, a measure will be proposed to reduce the high non-availability of the products. In the last part, the financial cost of implementing the measure and its payback will be compared. Individual results and examples of solutions will be documented in the appendix.
Description
Citation
MIKULEC, J. Návrh optimalizace procesu pro výrobu ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Blechta (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Študent prezentuje svoju prácu a jej problematiku. Zoznamuje komisiu cieľmi práce, predstavuje spoločnosť v ktorej je robená diplomová práca. Rozoberá riešenú úlohu a prezentuje výsledky. Dochádza k prečítaniu posudkov od vedúceho práce a oponenta, sú položené otázky oponenta. Študent odpovedá na otázky oponenta. Rozprava k obhajobe diplomovej práce: Aký je rozdiel medzi systematickým rozborom a systémovou analýzou? Kde sa v ISO 9001 objavuje systémový prístup? Čo je to kontext organizácie? Aký bol zmysel riešenia zadanej úlohy u výrobcu? Dochádza k uzavretiu obhajoby práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO