PATTERN PAINT ROLLER LAB

Abstract
Ve své práci se věnuji technice válečkování neboli dekoračním malířským válečkům a jejich historickému kontextu. Práce pro mne představuje především možnost zabývat se fenoménem, který byl ve své době velmi populární, a prozkoumat jeho potenciál nad rámec tradičního vnímání. Prostřednictvím řady testů jsem experimentovala s vytvářením nových vzorů a zkoumala jsem možnosti této technologie, což zahrnovalo například také testy materiálu a velikosti válečkové matrice nebo přenesení dekoru z pro něj typického interiérového prostředí do prostředí exteriéru.
My work focuses on the technique of pattern paint rollers and their historical context. Above all, the work presents an opportunity for me to engage with a phenomenon that was very popular in its time and to explore its potential beyond traditional perceptions. Through a series of tests, I experimented with creating new designs and explored the possibilities of this technology, which included, for example, tests of the materiality and size of the roller matrix or the transfer of the decor from its typical interior setting to an exterior environment.
Description
Citation
GIACINTOVÁ, Z. PATTERN PAINT ROLLER LAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Jozef Ondrík (předseda) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen) MgA. Jakub Adamec (člen) Mgr. Ján Solčáni (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Předseda komise představil komisi a seznámil studenstvo s plánem obhajob a harmonogramem. Studentka se představila a zahájila obhajobu své práce. Věnuje se obsahové stránce a kontextu teoretické části. Zpracovaná část, kterou realizovala v exteriéru, chybí, v budoucnosti jí chce představit ve formě knihy. Studentka vysvětlila praktickou část s popisem technického provedení a navázání spolupráce s malířem Kryštofem Netolickým. Nastiňuje budoucí spolupráci a převedení práce do galerijního prostředí. Oponent přečetl svůj posudek. Mezi textem se omluvil za svoji kritičnost kvůli hodnocení ve fázi rozpracovanosti práce. Vedoucí práce přečetl svůj posudek. Otázky k rozpravě: Oponent se ptá na pokračování projektu. Vedoucí se doptává na potenciál propojení s historiky, otázka ale už byla zodpovězená při obhajobě. Vedoucí upřesnil průběh hodnocení, větší prostor k vyjádření dostane komise. Jakub Adamec (komise) se ptá na propojenost s prostředím s graffiti – kladná odpověď. Dál navrhuje zkusit pracovat s čj. Ivo Bystřičan (komise) „Jaký typ společenské změny by zapříčinil návrat k používání válečku“. Studentka se odkazuje na svůj historický výzkum, ale odpověď dál nerozvíjí. Šárka Svobodová (komise) navrhuje použití v reálném prostředí a odkazuje ke kolektivu Communite fresca. Studentka se vrací k dotazu Bysřičana a navrhuje místo změny technologie spíš změnu motivu. Ján Solčáni (komise) kritizuje necelistvost instalace, zejména rozhodnutí neprezentovat nepovedené prototypy. Vedoucí práce studentku obhajují a vysvětlují proces práce a shodují se na legitimním postupu instalace. Solčáni: jaká byla změna z interiéru do exteriéru? Studentka hodnotí větší možnosti ve formátu, uvolněnost pohybu. Denisa Kollarová (vedoucí, komise) dotaz na publikaci, studentka ještě nemá specifikovaný výstup. Oponent se ještě doptává na spolupráci. Předseda komise ukončuje rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO