Problematika zápustkového kování na lisech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá problematikou zápustkového kování na lisech, jedná se o silové tvářecí stroje, které pracují klidným tlakem pracovní části. Jejich hlavní nevýhodou je zakování vzniklých okují do výkovku. Pro zápustkové kování se používají lisy hydraulické a mechanické. Tato technologie je využívaná zejména v sériové výrobě ve většině oblastí průmyslu. Pro dosažení kvalitního výkovku je nutný správný ohřev polotovaru na kovací teplotu, čímž je snížen deformační odpor, opotřebení nástrojů a potřebná tvářecí síla. Návrh výkovku vychází z výkresové dokumentace požadovaného dílu a dle tvaru výrobku se volí dělící rovina, velikost přídavků, přípustné mezní úchylky a tolerance. Dále je nutno zohlednit výronkovou drážku, upínání zápustek a druh vyhazovače. Na trhu vystupuje mnoho firem, které se zabývají zápustkovým kováním. Pro názornost je uvedeno několik z nich, s přehledem strojního a výrobního portfolia.
This thesis is focused on the issue of drop forging on presses. The power forming machines works with calm pressure of the forging part. Their main disadvantage is the forging of the slag layer into the product. Hydraulic and mechanical presses are used for drop forging. This technology is mainly used in series production in most industries. To achieve a quality forging is necessary proper heating of the semi-finished product to the forging temperature. This reduces deformation resistance, tool wear and the required forming force The design of the forging is based on the drawing documentation of the required part. The shape of the product is driving for the dividing plane, the size of the stock, the permissible geometry deviations and tolerances. It is also necessary to take into account the flash groove, the clamping of the dies and the type of ejector. There are many companies in the market that deal with die forging. For clarity, several of them are listed, with an overview of the machine and production portfolio.
Description
Citation
JELÍNEK, T. Problematika zápustkového kování na lisech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jaký by jste zvolil sled zápustek pro operace pěchování, předkování a dokování u mechanického lisu? (částečně zodpověděl) 2. Jaký je rozdíl mezi odporovým a indukčním ohřevem? Jaké výhody a nevýhody tyto typy ohřevu poskytují? (částečně zodpověděl) 3. Do které části zápustkové dutiny (horní, dolní) umístíte členitou část výkovku při kování na lisu? Jak by to bylo u bucharu? (částečně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO