Viladům Brno - Líšeň

Abstract
Bakalářská práce navazuje na ateliérové zadání ze druhého ročníku bakalářského studia. Jedná se o stavbu viladomu v městské části Brno-Líšeň. Parcela se nachází na jejím kraji v blízkosti Mariánského údolí. Při projektování bylo nutné počítat se specifickým severním sklonem parcely, a proto co nejvíce využít malé množství přirozeného světla. Umístění viladomu dotvořilo nároží ulice Ondráčkovy s ulicí Zlámanky. Navržený objekt obsahuje tři nadzemní podlaží. Parkování je řešeno v exteriéru na zpevněné ploše. Návrh obsahuje Dokumentaci pro provedení stavby a Dokumentaci pro stavební povolení. Viladům obsahuje celkem třináct bytových jednotek. Deset jednotek jsou byty 3+kk a tři 1+kk. Tyto mohou sloužit také jako apartmán nebo ateliér. Viladům je řešený ze systému Porotherm doplněný o železobetonové konstrukce. Materiálové řešení je velice jednoduché a čisté. Fasáda má bílou omítku, okna dřevěné rolety, které se otevírají horizontálním směrem. Sklon pozemku je využit pro komunikace a zahradu, která se nachází na jižní části pozemku, kam vedou schody. Cílem práce bylo navrhnout moderní bydlení na kraji městské části Brno-Líšeň.
The bachelor's thesis follows up on the studio assignment from the second year of the bachelor's study. This is a villa building in the Brno-Líšeň district. The plot is located on its outskirts near the Marian Valley. During the design, it was necessary to take into account the specific northern slope of the plot, and therefore make the most of a small amount of natural light. The location of the villa completed the corner of Ondráčková Street with Zlámanky Street. The proposed building contains three floors. Parking is provided outdoors on a paved area. The proposal contains the Documentation for the construction and the Documentation for the building permit. Viladům contains a total of thirteen housing units. Ten units are flats 3 + kk and three 1 + kk. These can also serve as an apartment or studio. The villas are designed from the Porotherm system, supplemented by reinforced concrete structures. The material solution is very simple and clean. The facade has white plaster, windows wooden shutters that open horizontally. The slope of the land is used for roads and a garden, which is located in the southern part of the land, where the stairs lead. The aim of the work was to design modern housing on the outskirts of Brno-Líšeň.
Description
Citation
SELIVORSTOV, P. Viladům Brno - Líšeň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Kateřina Malečková - tajemník, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen, Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student představil téma bakalářského projektu, jímž je třípodlažní viladům situovaný při křižovatce ulic Ondráčkova – Zlámanky v Brně-Líšni. Prezentace byla připravena dobře, výklad byl veden srozumitelně. Komise vznesla dotazy ohledně celkového urbanistického kontextu a umístění stavby, na který student reagoval pohotově. Předseda komise vznesl u výkresové dokumentace dotaz na umístění hydroizolace u základových konstrukcí a provádění výkopů. Dále byl vznesen dotaz, proč byl zvolen železobetonový základový pás. Nad výkresovou dokumentací se dále řešila otázka drenáže a jejího použití a násypů. K dotazům se student vyjádřil odpovídajícím způsobem. Komise dále vznesla dotaz na šířku základů a princip odvodnění v okolí stavby a případných terénních úprav. K dalším otázkám patřilo dispoziční řešení stavby a zaříditelnost interiéru, které by dle komise mohlo být řešeno lépe a dále bylo doporučeno, aby bylo v práci počítáno i s bezbariérovým bytem. Dále se komise tázala na způsob vytápění objektu a jak je řešeno odvodnění ze střechy a případné využívání dešťových vod a jejich zasakování. Student tyto vody však nijak nevyužíval, což mi bylo komisí vytknuto. Předseda komise se dále tázal na řešení základové konstrukce pod schodištěm a způsob kótování konstrukcí. Nad modelem detailu byly vzneseny dotazy ohledně řešení povrchů a kotvení. Student odpověděl adekvátně na dotazy oponenta, které měl připravené v rámci prezentace. Na připomínky komise se po celou dobu obhajoby vyjádřoval odpovídajícím způsobem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO