Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů

Abstract
Tématem diplomové práce je zpracování analýzy funkčního využití celého areálu cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova a na základě ní vypracovat studii, která se zaměřuje na konverzi nevyužívaných objektů a návrh nového funkčního využití. Součástí studie je také návrh architektonického novotvaru a úprava venkovních prostorů v areálu. Práce se zaměřuje především na objekty bývalé sýpky a bývalého ovčína. Řešené původní objekty jsi zachovávají částečně svůj vnější vzhled, ale jsou doplněny o nové okenní otvory. Pro sýpku je navrženo nové využití v podobě hotelu s ubytovací kapacitou a restaurací. Ovčín je přeměněn na multifunkční sál, který bude sloužit pro pořádání různých společenských událostí. V blízkém okolí, obou původních budov, je navrhnuta novostavba zázemí, která je doplní. Nacházet se v ní bude jen hygienické zázemí pro návštěvníky a prostory pro účinkující. Součástí práce je také úprava venkovních prostorů v areálu. Celkovým cílem práce je přinést novou funkci do areálu, která bude moci fungovat samostatně, ale zároveň bude respektovat historický a duchovní charakter klášterního prostředí.
The theme of the thesis is to analyse the functional use of the whole area of the Cistercian monastery Porta Coeli in Předklášteří u Tišnova and to prepare a study based on it, which focuses on the conversion of unused buildings and the design of new functional use. The study also includes a proposal for an architectural redesign and the adaptation of the outdoor spaces in the area. The work focuses mainly on the former granary and the former sheepfold. The original buildings retain part of their external appearance but are supplemented with new window openings. A new use is proposed for the granary in the form of a hotel with accommodation and a restaurant. The sheepfold is converted into a multifunctional hall that will be used for various social events. In the vicinity of the two original buildings, a new facility is proposed to complement them. It will only contain sanitary facilities for visitors and spaces for performers. The work also includes the landscaping of the outdoor areas on the grounds. The overall aim of the work is to bring a new function to the site that can operate independently while respecting the historic and spiritual character of the monastic setting.
Description
Citation
BENDOVÁ, K. Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Zlámal (předseda) prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její diplomové práce, např. navržené konstrukci nových stropů a způsobu jejich vložení do starého zdiva objektu sýpky; úvaze použití spřažené stropní konstrukce; důvodům využití prostoru s klenbami pro technickou místnost a způsobu provedení prověření architektonických kvalit tohoto prostoru; možnostem perforovat staré klenby prostupy pro technologie; navržené velikosti hotelových pokojů a návaznosti na současné legislativní požadavky na hotelové pokoje; definici apartmánu a návrhu apartmánů v předložené práci; důvodu návrhu vaničky v koupelně pro handicap; důvodu proč jste pro konstrukční detail nezvolila některý prvek na rekonstruovaném objektu; důvodu proč na nový portál používáte obkladový materiál v dekoru pískovce namísto použití kamene. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO