Pokročilý síťový skener zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problémem identifikace typů zařízení na lokální síti. Práce se zabývá současnými způsoby pro rozpoznávání zařízení na lokálních sítích a následným zpracováním přehledu open-source nástrojů, které mohou tato zařízení identifikovat nebo zjišťovat další doplňující informace. Nalezené nástroje jsou mezi sebou porovnány z několika hledisek. Dále je vytvořeno laboratorní prostředí pro testování nalezených nástrojů, a také pro testování vlastní implementace. Následně je v rámci této diplomové práce prezentován návrh vlastní implementace způsobu identifikace zařízení a zjišťování pokročilých informací o těchto zařízeních. Hlavní část práce se pak věnuje popisu několika možných způsobů identifikace zařízení včetně jejich praktických ukázek. Skriptování praktických příkladů je realizováno v jazyce python nebo v příkazové řádce. Na základě uvedených přístupů je v práci prezentován seznam všech rozpoznaných zařízení z experimentálního pracoviště. Na závěr jsou metody mezi sebou porovnány i z hlediska vytěžování sítě během skenování.
The master thesis focuses on problem of identifying device types on a local network. The work explores current methods for device recognition on local networks and examines a survey of open-source tools capable of identifying these devices or gathering additional supplementary information. The discovered tools are compared based on several criteria. Furthermore, a laboratory environment is created for testing the identified tools as well as for testing own implementation. Subsequently, this thesis presents a proposal for the own implementation of a device identification method and the retrieval of advanced information about these devices. The main part of the work focuses on describing several possible methods of device identification, including practical examples. Scripting of the practical examples is implemented in Python or through the command line. Based on the outlined approaches, the thesis presents a list of all recognized devices from the experimental setup. Finally, the methods are compared in terms of network utilization during scanning.
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Pokročilý síťový skener zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) RNDr. Ing. Pavel Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Benešl (člen)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Proč v práci nebyla realizována optimalizace pomocí paralelizace, která je zmíněna v kapitole 6.1? Proč nebyla využita kombinace více nástrojů pro dosažení lepších výsledků a proč bylo zvoleno zaměření jen na televizory, NAS a tiskárny? Z čeho vychází a proč jsou analyzované zrovna parametry z tabulky 6.1, 6.2, 6.3 v 6. kapitole a proč jsou klíčové pro pokročilý síťový skener?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO