Využití bioindikátorů pro posouzení znečištění životního prostředí platinovými kovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Teoretická část diplomové práce se zabývá charakteristikou jednotlivých platinových kovů, jejich toxicitou, antropogenními zdroji a výskytem platinových kovů v životním prostředí v České republice. Dále jsou uvedeny typy bioindikátorů se zaměřením hlavně na lišejníky, mechy a jehličí, jsou popsány jednotlivé bioindikační techniky a předúprava vzorků pro stanovení platinových kovů v bioindikátorech. Předmětem experimentální části je ověření účinnosti sorpce platiny a palladia metodou SPE a stanovení aktuálního znečištění platinovými kovy na vybraných lokalitách ve městě Brně. Dále bylo předmětem ověření schopnosti sorpce vybraných bioindikátorů a stanovení znečištění životního prostředí platinovými kovy bag technikou. Pro experimentální část byly použity bioindikátory mech travník Schreberův, lišejník terčovník zední, lišejník terčovka svraštělá a jehličí z borovice černé.
This diploma thesis in the theoretical part analyses the characteristic feature of individual platinum group elements, their toxicity, anthropogenic sources and the presence of platinum group elements in the environment of the Czech Republic. In addition, there are specified types of bioindicators focusing mainly on lichens, mosses and needles. There are described individual bioindication techniques and pre-treatment of samples for platinum metals determination in bioindicators. The subject of the experimental part is to verify the sorption efficiency and ability of platinum and palladium using the SPE method and to determine the actual platinum metal contamination in selected localities in the city of Brno. There was also the additionally subject to verify the sorption potential of selected bioindicators and determination of the environmental pollution by platinum metals using the bag technique. In the experimental part, the bioindicators of moss Pleurozium schreberi, lichen Xanthoria parietina, lichen Flavoparmelia caperata and needles Pinus nigra were used.
Description
Citation
NEDVĚDICKÁ, L. Využití bioindikátorů pro posouzení znečištění životního prostředí platinovými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO