Analýza významných zahraničních metod pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Škody zvěří na lesních porostech jsou aktuálním a často diskutovaným problémem. Hodnocení a vyčíslování těchto škod je v České republice legislativně zakotveno v zákoně č. 449/2001 Sb. o myslivosti a ve vyhlášce č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Cílem tohoto článku je analyzovat metody hodnocení škod zvěří na lesních porostech v některých evropských státech s podobným lesnickým hospodařením jako v ČR a porovnat je s naší legislativou.
Game damages to forests are actual and often discussed problem. Evaluation and quantification of these damages in the Czech Republic is legally enshrined in Act No. 449/2001 Coll. about game management and in Decree No. 55/1999 Coll. about method of calculating the amount of injury or damage caused to forests. The aim of this article is to analyze the methods of assessment of damage to forests game in some European countries with similar forestry management like in the Czech republic and comparation with czech legislation.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 353-362. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO