Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, obzvláště dat z rentgenové výpočetní tomografie. Celá kapitola je věnována principu tvorby CT 2D a 3D obrazů. Dále je zpracována rešerše anatomie osového skeletu se zaměřením na anatomii páteře. Druhá část práce je věnována návrhu a realizaci metody segmentace páteře s využitím prostého prahování a morfologických operací k nalezení iniciální pozice osy páteře s definicí počátku a konce osy pomocí vzájemné korelace s vytvořenými binárními maskami. Následné zpřesnění pozice páteře je provedeno segmentací páteřního kanálu pomocí metody narůstání oblastí, kde výchozí body, ležící uvnitř páteřního kanálu, jsou určeny nalezením těžiště obratle nebo Houghovou transformací.
The thesis deals with the topic of automatic detection of spine axis in 3D CT data. The theoretical part discusses the basic principles of image processing and focuses on issues of collection and processing of medical image data, particularly data from X-ray computed tomography. The entire chapter is devoted to the principle of the creation of 2D and 3D CT images. Then the article about the anatomy of the axial skeleton is elaborated focusing on the anatomy of the spine. The second part is devoted to the proposal and implementation of methods of segmentation of the spine using a simple thresholding and morphological operations to locate the initial position of the spine axis with the definition of the beginning and the end of the axis using cross-correlation with created binar masks. Subsequent refinement of the position of the spine is done by segmentation of the spinal canal using a region growing method, when the starting points, located inside the spinal canal, are acquired by finding the centre of gravity of a vertebra or by Hough transform.
Description
Citation
HŘÍBKOVÁ, V. Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, zda se přemýšlelo o použití adaptivního prahování namísto prostého prahování? Prof. Jan položil otázku, co je to metoda padající kapky? Padající kapka vyjadřuje prohledávání vertikálních sloupců? MUDr. Máchal položil otázku, nakolik je metoda jedné sféry univerzální? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO