Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce jsou shromážděny veškeré dostupné podklady o posuzované nemovitosti, včetně provedení místního šetření a posouzení zda je reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu vůbec možné. Následně je provedeno ocenění areálu před jeho rozdělením, vyčíslení výše nákladů na reálné rozdělení a ocenění nově vzniklých nemovitostí po rozdělení dle výše vlastnických podílů.
The thesis is focused on assessing the possibilities of real division garage area as the first choice to balance the case of co-ownership in the absence of agreement between the venturers. The theoretical part of the work is collected all available evidence on the assessed property, including the implementation of local investigation and assessment of whether the real property division garage complex at all possible. Subsequently valuation is made by dividing the area before, quantifying the costs of real division and valuation of real estate for newly created division of property according to the above shares.
Description
Citation
HRDLIČKOVÁ, E. Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)
Date of acceptance
2012-11-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO