Termodynamika roztoků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy termodynamiky roztoků. V teoretické části je zpočátku pojednáno o problematice roztoků obecně, tj. například je řešena otázka rozdělení roztoků, vyjádření jejich složení a rozsah vzájemné rozpustnosti. Stěžejní část práce je zaměřena na tuhé roztoky a to především z hlediska termodynamického, konkrétně pak na otázku termodynamické aktivity prvků těchto roztoků. Podrobně jsou popsány způsoby určování termodynamické aktivity (pomocí experimentu nebo výpočtu) i možnosti použití termodynamické aktivity jednotlivých prvků pro další účely – například pro výpočet dalších termodynamických veličin. Praktická část práce zahrnuje výpočet termodynamické aktivity složek slitiny Bi-Mg při dané teplotě, určení parciální molární rozpouštěcí volné entalpie komponent v roztoku a výpočet celkové rozpouštěcí volné entalpie roztoku.
This bachelor thesis deals with principles of thermodynamics of solutions. The theoretical part is initially concerned with question of solutions generally, such as for example the issue of classification of solutions, expression of solutions composition and a range of mutual solubility. The pivotal part of this document deals with solid solutions, mainly from the thermodynamic point of view. Specifically the issue of thermodynamic activity of components in these solutions is highlighted. There is a detailed description of the ways of determination of the thermodynamic activity, both experimentally and through the use of calculation. Finally there are described the possibilities of the use of the thermodynamic activity, such as for example using it to calculate the other thermodynamic quantities. The practical part of this thesis includes calculation of the thermodynamic activity of components of alloy Bi-Mg at assigned temperature, the partial molar dissolving free enthalpy of components in solution and the calculation of total dissolving free enthalpy of the solution.
Description
Citation
MACHÁČ, P. Termodynamika roztoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO