Podnikatelský záměr na založení společnosti vyrábějící a prodávající diáře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce na základě poznatků získaných v teoretické části analyzuje vnější i vnitřní prostředí podniku na výrobu a prodej spotřebitelsky upravitelných diářů. Zkoumá jeho výrobní, marketingový, organizační i finanční plán a shromažďuje tak veškeré informace vedoucí k tvorbě podnikatelského plánu. Název práce je Podnikatelský záměr na společnost vyrábějící a prodávající diáře. Jedná se o společnost jménem Klik diář. Jejich produktem je diář, do kterého si zákazník může vybrat jednotlivé části dle svých preferencí. Hlavním cílem je tedy zpracování podnikatelského záměru pro společnost na výrobu a prodej uživatelsky přizpůsobitelných diářů na základě analýz zainteresovaných stran a obecného i oborového okolí. K tomuto cíli se dopracuji pomocí cílů vedlejších jako je průzkum konkurenčního prostředí, nalezení cílových zákazníků, vypracování marketingového, organizačního a finančního plánu a dostatečné nalezení, analyzování a popsání rizik pojících se založením společnosti. Práce se dělí do tří částí. Části teoretické, která obsahuje veškeré poznatky a východiska potřebné pro vytvoření následujících dvou částí bakalářské práce, analýzy současného stavu a návrhu vlastního řešení.
This bachelor thesis, based on the knowledge gained in the theoretical pard, analyzes the external and internal environment of the company witch sels the customizable diaries. It examines its production, marketing, organization and financial plan and collects all information leading to the creation of the business plan. The name of the thesis is Business plan for a company producing and selling diaries. This company is a named Click diář. Their product is a diary where the customer can choose individual parts according to their preferences. The main objective is therefore to develop a business plan for an company to produce and sell user-customizable diaries based on analyzes of stakeholders and the general and industry environments. To accomplish this goal, I'm completing secondary goals such as exploring the competitive environment, finding demographics for target customers, developing a marketing, organizational and financial plan, and finding, analyzing and describing the risks involved in setting up a company. The thesis is divided into three parts. The theoretical part, which contains all the knowledge and the basics needed to create the following two parts, analysis of the current state and design of my own solution.
Description
Citation
POTĚŠILOVÁ, B. Podnikatelský záměr na založení společnosti vyrábějící a prodávající diáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Jakým způsobem jste produkt testovala? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO