Návrh soudobé městské čtvrti v kontextu historického města - urbanistická studie

Abstract
Zadáním diplomové práce byl návrh soudobé městské čtvrti v kontextu historického města v podrobnosti urbanistické studie. Jako řešené území této práce se stalo sídliště Obránců míru, které se nachází v těsné návaznosti na historické jádro Třebíče a zároveň stálo na počátku výstavby městské čtvrti Nové Dvory, kterou výrazným způsobem ovlivnila výstavba JE Dukovany. Hlavním cílem této práce je prokázat schopnost sídliště adaptovat se dnešním trendům na udržitelnou, soběstačnou, klimaticky i energeticky odolnou městskou strukturu s aplikací modro-zelené infrastruktury a poukázat na důležitost intenzivní recyklace rozvoje města. Koncept re-vize spočívá ve vytvoření kvalitního životního prostředí orientovaného v zeleni s podporou maximální průchodnosti, utváření a posilování komunitního soužití obyvatel. Re-vize je postupný proces založený na etapizaci, která zajistí dlouhodobě stabilní rozvoj s následnou možností postupného obnovování / nahrazování zástavby panelových domů novu strukturou.
The assignment of the diploma thesis was the design of a contemporary urban district in the context of a historical city in the details of an urban study. The area of interest is Obránců míru housing estate, which is located close to the historical core of Třebíč and at the same time stood at the beginning of the Nové Dvory district development, which was significantly influenced by the construction of the Dukovany NPP. The main goal of this thesis is to demonstrate the ability of the housing estate to adapt to today's trends to a sustainable, self-sufficient, climate and energy-resilient urban structure with the application of blue-green infrastructure and to point out the importance of intensive recycling development. The concept of the re-vision consists of the creation of a high-quality environment oriented in greenery enhancing the concept of permeability, shaping and strengthening the community coexistence of residents. The re-vision is a gradual process based on phasing, which will ensure long-term stable development with the subsequent possibility of gradual renewal / replacement of the construction of panel houses with a new structure.
Description
Citation
KVASNICA, L. Návrh soudobé městské čtvrti v kontextu historického města - urbanistická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Prostorové plánování
Comittee
doc. Ing. arch. Ivan Wahla (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen) Ing. arch. Filip Řehák (člen) doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
K dotazům oponenta: - práci jsem celou s vedoucím práce konzultoval - nabízím řadu veřejných prostorů a vybavení oproti stávajícímu - dopravní řešení jsem konzultoval s odborníkem na dopravu, snahou bylo upřednostnit rezidenta, zpomalení neslouží pouze pro zpomalení, ale i oživení, tech. řešení - cílem není sídliště zbourat, ale jej respektovat a vhodně doplnit - cílem je nerozšiřovat města do krajiny, ale využít již zastavěného Doplnil jste i bydlení? Ano. Parkování je dostatečné? Navýšeno je 25%, posílil jsem i ostatní typy dopravy (pěší), snahou bylo i veřejný prostor uchránit od pouhého parkování v ulicích (parkovací dům). Je vhodné mísit bydlení a výroby (např. truhlárna)? Muselo by být řešeno s ohledem na bydlení. Odstupy staveb? Přesun hlavní komunikace? Naivní představa. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO